Архив на: tantiti1

Масаж на гърди и корем

Тема 9

Масаж на гърди и корем

( 06.04.2020 г. )

  1. Масаж на гръдна област.

а) изходно положение на масажирания ;

б) видове похвати на приложение и тяхната последователност ;

в) начин на изпълнение на масажното действие ;

  1. Масаж на коремната област .

а) изходно положение на масажирания ;

б) видове похвати на приложение и тяхната последователност ;

в) начин на изпълнение на масажното действие ;

Периодичен закон. Периодична таблица

30.032020 г
1.Откриване на Периодичния закон – Менделеев  приел като основна количествена  характеристика на елементите атомната им маса
Д.Иванович Менделеев – 1869 формулировка Периодичния закон, който гласи:
Свойствата на елементите и техните съединения са в периодична зависимост от атомните маси на елементите
2. Да преоткрием Периодичния закон-след установяване строежа на основна количествена характеристика на химичните елементи
е броят на протоните в ядрата на атомите им.Той определя поредния номер на елемента.
3. Периодична таблица-
А) периоди-хоризонтален ред  от химични елементи , който започва с алкален елемент и завършва с благороден газ
Означават се с арабски цифри.Малки периоди до 3.Големи периоди-от 4 до 7  период
Б) група-вертикални редове в Периодичната таблица, които съдържат елементи с подобни свойства
3. Периодичен закон.Съвременна формулировка–Менделеев освен количествена характеристика има предвид най вече
тяхното подобие.
Свойствата на химичните елементи на техните прости вещества и химични съединения  са в периодична зависимост от броя на
протоните в ядрата на атомите им.
На стр 110 от урока имате въпроси и задачи от 1 до 6 решете ги. Работете в учебната тетрадка.

Речников състав на езика. Активна и пасивна лексика“

19.03.2020 г.  (четвъртък) – Тема на урока:  „Речников състав на езика. Активна и пасивна лексика“ и „Резюме на изучаван текст“

На стр. 44 и 45  от учебника по български език или от друг източник на информация:

  1. Изяснете понятията – активна и пасивна лексика.
  2. Към пасивната лексика спадат – историзми, архаизми и неологизми. Изяснете значението на тези понятия и напишете примери.
  3. Желателно е да изгледате уроците по тази тема в сайта „Уча се“ .
  4. Напишете резюме на избран от вас текст от литературата за 9. клас.

Приятна работа!