Кандидатстване и прием в училището

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават до директора на    училището или на e-mail : info2811518@edu.mon.bg

срок от 20.05.2024 г. до 20.06.2024 г.

следните документи :

          1.Заявление по образец /Приложение № 3/ , подписано от родителя /настойника и ученика, в което са заявени редът на желанията за допускане до приемните изпити по видовете спорт.

           2.За кандидатите за прием в VIII  клас и заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация/Приложение № 1/.

           3.Копие на ученическа книжка за съответната учебна година, заверено от родителя/настойника и/или кандидата или друг документи, удостоверяващ,че детето е ученик в съответния клас през учебната година.

           4.Медицинско свидетелство , издадено от личния лекар.

           5.Застрахователна полица „Злополука” за   дните на приемния изпит.

 Към документите по ал.1 се представят в оригинал акт за раждане и ученическата книжка за съответната учебна година на кандидата или друг документ,  удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година. След справка документите в оригинал се връщат на кандидата.

КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО СЪОТВЕТНИЯ ВИД СПОРТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА:

За спортовете : Спортна стрелба, Баскетбол, Бокс, лека атлетика      

25.06.2024 – 26.06.2024 /вторник и сряда/

За спортовете: Скокове батут, Модерен петобой, Борба св. ситл

27.06.2024 г – 28.06.2024г. /четвъртък и петък/

Кандидатите са длъжни да се явят в 9.00 часа на Градския стадион по спортен екип в посочения ден за спорта, който са избрали, придружени от родител или настойник.

Резултатите от приемните изпити ще бъдат обявени в сградата на училището на  адрес:   ул.”Атанас Кожухаров” № 1, на 1 юли 2024г

Записването на приетите ученици се извършва от 2.07. 2024 до 5.07.2024 г. след представяне на  удостоверение за завършен начален етап, на основно образование, оригинал на свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен клас.

За незаетите места ще се проведе ВТОРИ ТУР на приемните изпити на   15.08.2023  и 16.08.2023  г.  за всички видове спорт.

      Кандидатите за ВТОРИ ТУР подават документи в срок от 01.08.2023 г до 02.08.2023 г. Записването на приетите ученици от втория тур се извършва до 23.08.2023  г. /петък/ след представяне на удостоверение за завършен начален етап, на основно образование, оригинал на свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен клас

         Новоприетите ученици могат да ползват безплатно общежитие и храна.

               Учениците от Спортно училище „Пиер дьо Кубертен” гр. Ямбол  се обучават по специалността: Помощник-треньор по вид спорт.   Тези от учениците, които не могат да се реализират в спорта, имат право да продължат образованието си след завършване на 7-ми клас в други учебни заведения.

               Завършилите Спортно училище „Пиер дьо Кубертен” гр. Ямбол получават средно образование и имат право да кандидатстват във всички висши учебни заведения.

               Допълнителни сведения за конкурсните изпити, класиранията и приема могат да бъдат получени на телефон:

0876491010 – технически секретар

089421615 – зам.директор по СД

или  на е-mail: info-2811518@edu.mon.bg