проект „Твоят час“

Заповед за утвърждаване на проекта

Приложениекъм Заповед РД 09-1072

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004″Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)-фаза 1

Анкетна карта

Индивидуална образователна карта

Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 (ТВОЯТ ЧАС)

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРУПИТЕ

 І.Групи за обучителни затруднения-образци

1.ДНЕВНИК НА ГРУПАТА

2.ЗАЯВКА ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

3. ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА-ЛИЧНО ДОСИЕ НА УЧЕНИКА С ОЦЕНЪЧНА КАРТА И ЗАЯВЛЕНИЕ,МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАНЯТИЯТА И ДР.

4.ОТЧЕТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ВЗЕТИТЕ ЧАСОВЕ ПО ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ІІ.Групи по интереси-образци

1.ДНЕВНИК НА ГРУПАТА

2.ЗАЯВКА ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

3.ОТЧЕТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ВЗЕТИТЕ ЧАСОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ