Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Цели на програмата:

− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно
взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства,
насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни
спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и
театралното изкуство, както и в областта на спорта;

− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на
учениците;

− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за
самоконтрол в учениците;

− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и
театрално наследство, както и към колективните спортове;

− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за
здравословен начин на живот.

През учебната 2023-2024 г. в училището е сформирана една група по Модул 1. Изкуства от 10 ученика от 5-7 клас по направление танцово изкуство: Български народни танци и една група по Модул 2. Спорт с 10 ученика от 11-12 клас по Баскетбол