Годишен преговор

Дата: 25.06.20 г.

 Тема на урока: Биосфера ( Годишен преговор)

План на урока:

 1. Популация, биоценоза, екосистема.
 2. Структура на биоценозите.
 3. Екосистеми.
 4. Екологични фактори.
 5. Абиотични фактори.
 6. Биотични фактори.
 7. Антропогенни фактори.

Дата: 25.06.20 г.

 Тема на урока: Биологична еволюция ( Годишен преговор) – втори час

План на урока:

 1. Произход и развитие на живата материя
 2. Теория на Дарвин за еволюцията
 3. Съвременна теория за еволюцията
 4. Произход и развитие на човека
 5. Доказателства за биологичната еволюция