Обособени части в простото изречение

26.03.2020 г. (четвъртък) – Тема на урока: Обособени части в простото изречение

Припомнете си  – каква е същността на обособените части; какво съдържат и какво не съдържат; как се отделят пунктуационно и на какви въпроси отговарят (в часовете по учебна подготовка говорихме за обособените части)! Помогнете си с текстовете на жълтия фон в учебника по български език на стр. 75.

ТЕСТ  ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 7. включително.

Щом прекрачиха широкия каменен праг, четиримата хобити спряха

и запримигваха. Намираха се в дълга стая, сгряна от лампи, закачени по

гредите на ниския таван. Високи жълти свещи горяха на масата от тъмно

полирано дърво.

В дъното на стаята, с лице към входа, седеше жена. Дълга руса коса се

къдреше по раменете ѝ, туниката ѝ бе зелена като млада тръстика, обсипа-

на със сребърните мъниста на росата. Златният ѝ пояс имаше формата на

плетеница от перуники, изпъстрени с небесносините очи на незабравки.

Край нозете ѝ, в широки съдове от кафява и зелена глина, плуваха бели

лилии, сякаш жената се бе възкачила на трон сред езеро.

Из „Властелинът на пръстените“, Джон Р. Толкин

 1. Текстът е:

А) научна статия В) част от роман

Б) информационна бележка Г) народна приказка

 1. За коя сфера на общуване е характерен даденият текст?

А) битовата Б) научната В) медийната Г) естетическата

 1. Какъв е видът на изречението?

Намираха се в дълга стая, сгряна от лампи, закачени по гредите на ниския

таван.

А) сложно съчинено без обособени части

Б) сложно съчинено с обособена част

В) просто с една обособена част

Г) просто с две обособени части

 1. Извадете причастията от първия абзац и определете вида им.

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. В кое изречение НЯМА обособена част?

А) Златният ѝ пояс имаше формата на плетеница от перуники, изпъстрени

с небесносините очи на незабравки.

Б) Дълга руса коса се къдреше по раменете ѝ, туниката ѝ бе зелена като

млада тръстика, обсипана със сребърните мъниста на росата.

В) Край нозете ѝ, в широки съдове от кафява и зелена глина, плуваха бели

лилии, сякаш жената се бе възкачила на трон сред езеро.

Г) Във всички изречения има обособени части.

Прочетете даденото изречение и изпълнете задачи 6. и 7.

Щом прекрачиха широкия каменен праг, четиримата хобити спряха и

запримигваха.

 1. Кое твърдение за изречението е вярно?

А) В изречението има еднородни определения.

Б) Изречението е сложно съчинено.

В) В изречението има съчинителен и подчинителен съюз.

Г) В изречението има обособена част.

 1. Преобразувайте подчертаното сказуемо в съставно глаголно.

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. В кое изречение е допусната грешка при употребата на обособена

част?

А) Придвижваше се уверено по пътя, карайки новото си колело.

Б) Разхождайки се спокойно в парка, внезапно задуха вятър.

В) Тя научи всичко за певеца, прочитайки автобиографията му.

Г) Дърветата създаваха приятно усещане, поклащайки леко клони.

 1. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) В полето се мяркаха работници, наведени над житните класове.

Б) Отваряйки вратата, веднага разбра какво се е случило.

В) Лозите, отрупани със сочни плодове, изкушаваха минувачите.

Г) Реката, преливаща от топящите се ледове бучеше силно.

 1. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Пролетното ухание свежо и чисто омайваше.

Б) Уверена и спокойна, тя спечели присъстващите.

В) Боряна, изпълнена с нови надежди се усмихваше.

Г) Излезе на двора огласян от жизнерадостен детски смях.

 1. Колко обособени части има в изречението?

Загледана в далечината, Стояна мечтаеше за живот, изпълнен с радост

и детски смях, а отминалите дни, навяващи тежки мисли, не напускаха

ума ѝ.

А) една Б) две В) три Г) четири

 1. Преобразувайте простите изречения в сложни, като запазите сми-

съла и се съобразите с пунктуационните правила.

А. Най-сетне изрече тайната, преживявайки непознати за нея емоции.

…………………………………………………………………………………………………………..

Б. На трапезата ги чакаше баница, приготвена от баба им.

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Определете вида на обособената част, употребена в изречението.

Осъзна какво трябва да направи, за да довърши изобретението си, строе-

но в продължение на три години.

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. В кое изречение е допусната правописна грешка?

А) Не разбирайки задачата, конструкторът допусна грешки.

Б) Прибраха се вкъщи, носейки не узрели плодове от съседния двор.

В) Седнала на верандата, Димана беше изненадана от децата си.

Г) Незагасналият огън едва осветяваше малката притихнала стая.

 1. Редактирайте текста, като отстраните допуснатите правописни,

пунктуационни и граматични грешки.

Дълго седя под охаещото ябалково дърво. Пред погледът му се испреч-

ваха жатвари натоварени със ярко златисти житни снопове. Прибираха се

по къщите изградени и от кал и от слама и от пръчки. Спяха около четири

пет часа ставаха преди изгревът на слънцето огряващо цялата месност и

отново потегляха към полето даващо им прехрана.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………