Общество и право

З април петък
1 час – Какво научихме? (контрол и оценка).
2 час – Общество и право