Архив на категория: Предприемачество

Анализ на финансовия състояние на фирма

 03.06.2020г и 04.06.2020г
1.Същност на финансовия анализ-изследване на финансовото състояние и основните резултати от финансовата дейност на фирмата

2.Задача на анализа  на  финансовото състояние на фирмата-степен на обезпеченост на фирмата,сравнение между планираното и постигнатото,зависимост на фирмата от кредитори,клиенти, доставчици,да предостави информация  за позициите  на фирмата в отрасъла, тендеции за развитието на фирмата
3.Анализът на финансовото състояние на фирма-включва съвкупност от процедури

4.Информационни източници на анализ аа годишен счетоводен отчет – баланс, отчет за приходите и разодите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложения

б други счетоводни документи-отчет за себестойността, счетоводни сметки,счетоводни регистри, счетоводни справки

в статическа информация за развитието на отрасъла на стопанството като цялог прогонозна разработка за развитието на икономиката и отрасъла

5.Видове финансови анализ

а) хоризонтален финансов анализ

б)вертикален структурен финансов анализ

-в )анализ на капиталова структура

г )сравнителен финансов анализд)интегрален финансов анализ

6.Анализ на съотношенията-включва измерването на  взаимодействието между две стойности,извлечени от финансовия-счетоводен отчет,отчета за приходите,салдата на две сметки и други.

7.Анализ на ликвидността–количествени характеристики за способността на предприятието да изплаща текущите  си задължения с наличните КА

8.Анализ на обръщаемостта на активите-характеризират ефективността от използването на активите и времето за превръщането на последните в парични средства

9.показатели на финансова автономност-анализира финансовата структура на фирмата и нейното влияние въру финансовия резултат и финансово равновесие

10.Показатели на рентабилност-изразяват възможността на преприятието да възстанови направените разходи и да реализира печалба

Разработване на отбранителна и настъпателна стратегия на фирма

за  27.05.2020 г и  28.05.2020г

1.Настъпателни и отбранителни действия – те се реализират когато фирмата се стреми да  получава нови конкуретни предимства по отношение на разходи,ресурси или чрез деференциация. Приема се, че конкурентни предимства се получават в резултат на настъпателни действия.

2.Отбранителни и настъпателни стратегии-се прилага за защита и конкуретно предимство,а неговото създаване. В рамките на настъпателните стратегии за формиране на конкуретното предимство могат да се различат три периода.

а) период на формиране на конкуретно предимство

б )период на успех-периодът през ,който използването на  конкуретно предимство води до печалби над средните в отрасъла

в )период на загуба на конкуретно предимство-период през който конкурентите копират действията на фирмата и тя загубва своето конкуретно предимство

3.Видове настъпателни стратегии за запазване на конкуретно предимство

а) постигане на превъзходства над конкурента  чрез атакуване на силните му страни

б) чрез използване на слабите му страни

в) чрез едновременни действия на няколко фронта-атакуване на силни и слаби страни

г) чрез заемане на незаети пазарни пространства и поставяне на конкурента в позиция на догонващ

д) партизанска война=удар на изтегляне-например сваляне и вдигане на цените за кратък период от време

е) стратегия на изпреварващи удари-чрез придобиване на високотехнологична фирма

3.Цел на отбранителната стратегия-да се защитят конкуретните предимства и това може да се постигигне

а) блокиране на възможните пътища за атака от страна на конкурента-чрез  изпреварващо изработване на нови продукти

б )чрез демонстрация на способност за обратни  удари