Архив на категория: Предприемачество

Разработване на отбранителна и настъпателна стратегия на фирма

за  27.05.2020 г и  28.05.2020г

1.Настъпателни и отбранителни действия – те се реализират когато фирмата се стреми да  получава нови конкуретни предимства по отношение на разходи,ресурси или чрез деференциация. Приема се, че конкурентни предимства се получават в резултат на настъпателни действия.

2.Отбранителни и настъпателни стратегии-се прилага за защита и конкуретно предимство,а неговото създаване. В рамките на настъпателните стратегии за формиране на конкуретното предимство могат да се различат три периода.

а) период на формиране на конкуретно предимство

б )период на успех-периодът през ,който използването на  конкуретно предимство води до печалби над средните в отрасъла

в )период на загуба на конкуретно предимство-период през който конкурентите копират действията на фирмата и тя загубва своето конкуретно предимство

3.Видове настъпателни стратегии за запазване на конкуретно предимство

а) постигане на превъзходства над конкурента  чрез атакуване на силните му страни

б) чрез използване на слабите му страни

в) чрез едновременни действия на няколко фронта-атакуване на силни и слаби страни

г) чрез заемане на незаети пазарни пространства и поставяне на конкурента в позиция на догонващ

д) партизанска война=удар на изтегляне-например сваляне и вдигане на цените за кратък период от време

е) стратегия на изпреварващи удари-чрез придобиване на високотехнологична фирма

3.Цел на отбранителната стратегия-да се защитят конкуретните предимства и това може да се постигигне

а) блокиране на възможните пътища за атака от страна на конкурента-чрез  изпреварващо изработване на нови продукти

б )чрез демонстрация на способност за обратни  удари

Конкуретноспособност на фирмата

20.05. и 21.05.2020 г
1.Конкуренция – вид отношение между хората, което възниква при преследването на обща цел. Тя възниква в свят на неогранечени потребности и ограничени ресурси. Явява се универсален инструмент за сравнение ефективността на фирмите и характеризира най дееспособните между тях. Конкуренцията означава най общо сблъсък или състезание между тях.преди всичко обект на предлагания продукт е конкуренцията, което е резултат от трудовата дейност. Търсенето и предлагането на продукта зависи не само от изискванията на потребителя, но и от други фактори.
2.Фактори, които обуславят конкуретния климат в даден отрасъл.

а )каква е способността на доставчиците да търгуват

б) на купувачите да търгуват

в )каква е заплахата от навлизане на нови конкуренти

г )каква е заплахата от появата на нови стоки заместители Посочените фактори оказват силна влияние върху фирмите и позициите им на пазара. Необходима е намесата на държавата. Монополизма се разглежда като антипод на конкуренцията.За монополизъм се явява когато дадена фирма има пазарен дял 35% от съответния пазар.Забранено е на фирма с монополно или господстващо положение да използват – пряко или косвено налагане на определени цени-ограничаване на производството или търговската дейност във вида на потребителите-прилагане на различни условия при договори с определени партньори-сключване на договори след поемане на определени задълженияЗакона забранява нелоялната конкуренция,свързано с разпространението на неверни непълни факти и данни,заблуждаващи съобщения и реклами в медиете с цел, злепоставяне на доброто име,и уронване на доверието на конкурентите, разгласяване на производствени и търговски тайни, подвеждане на потребителите относно качествата на продаваните стоки и др.
-използване на икономическа принуда
3. Конкурентоспособност и конкуретни предимства-конкуретноспособността на продуктите характеризира степента,в която те са предпочитани от купувачите. Икономическо конкуретно предимство е свързано с разходите за производство и реализация,които изразени в парична форма изразяват неговата себестойност. Конкуретно предимство се преценява по ключови критерии-качество, цена,място на предоставяне , фирмен имидж и др.
4. Участието на държавата при планирането и управлението на конкуретноспособността – държавата е един свободно функциониращ пазар е безспорно необходима при прояване на т.нар. пазарни дефекти и оправдана, когато цели да защити обществени интереси. Основните функции на държавата са обикновено са макроикономически (пазарно обръщение , за  инфлация, заетост, доходи). Основни функции по управление на икономиката имат следните органи – правителство,министерства,комисии и агенции, комисия за защита на конкуренцията,общински съвети
5. Ролята и защита на конкуренцията-защитата на конкуренцията се извършва от специален орган от Комисия за защита на конкуренцият Закона зазащита на конкуренцията цели-да насърчава независимо предприемачество в сферата на производството, търговията и услугите – да съдейства за свободно образуване на цените на стоките и услугите – да защитава индивидуални и колективни интереси на различни потребители-да се подпомогнат държавните органи при изработването им и да се гарантира развитието на ефективен и свободен пазар

Методи на планиране и прогнозиране

29.04.2020 г и 30.04.2020


В процеса на планиране се използват много методи и подходи

  1. Същност-методът се определя като съвкупност от правила,които са взамносвързани и чрез тяхното използване се осигуряват поставянето и решението на сложни задачи. Могат да бъдат използвани различни класификации на използваните методи. Според най често използваните се разделят  на


А- Еврестични – използват се  за определяне  развитието на процесите и явленията, които не се поддават на количествено описание  и математическа формация.

Б -Количествени методи-се използват за анализиране и планиране,за очертаване на тенденциите в развитието на икономическите системи и техните ресурси резултати, връзките и зависимостите, които имат и за избор на най добрия вариант.Най широко използван балансов метод на планиране- Той позволява  да се осъществи пълна връзка във всеки план.Разработваните баланси в процеса в процеса на планиране могат да се групират в три относително големи групи

В-Материални баланси–те се разработват на равнище организация,конкретно производство

Г-Трудовите-имат за цел да изградят необходимото съответствие между потребностите на съответната  икономическа система в перспектива от човешки ресурси

Д-Стойностните баланси-трета и най-голяма група ,с които се изгражда и развива финансово равновесие в съответната икономическа система.Е

Е-Нормите и нормативите се използват широко при планирането.Обхващат всички елементи на производствения процес и непосредсвено свързаните с него процеси
2. Подходи за планиране-при планирането се използват различни подходи за съставяне на плана,които в значителна степен отразяват неговата философия,концепция или стратегия.

А-целеви ,програмно-целеви-при него работата въру плана започвас дефиниране на целите,за постигането на които се разработват планово-управленски решения,обединени в обобщен план на икономическата система

Б-ресурсен подход се приема,че фирмата разполага с  определени ресурси и разработва план за тяхното ефективно използване като ресурсен материал. Един от подходите на планиране за създаване на оптимален развитие на икономическата система е открояването,създаването на вариантност, които са свързани с избраната стратегия за развитие през съответния бъдещ период на системата, за която се разработва планът.В

В-Адаптивен вариант-означава планирането да бъде гъвкаво,аплана да не се приема никога като догмаГ. Удовлетворяващ вариант за развитие-се използва в случаите когато усилията са насочени към някакво удовлетворително решение за развитие

Д-Плановият процес-при него се започва с определяне на целите, коитосе считат за съществениЕ-Оптимизационният подход в планирането-означава стремеж към намирането на най възможните варианти за развитие,  а приемане на вариант,който при тези условия е най-добрият от гледна точка на избраните цели

Ж-Сравнителен подход- Той има за цел по пътя на сравнението да се открои най-добрият вариант за развитие на системата

Маркенгови стратегии

22.04 и 23.04 2020 г
Маркенгови стратегии
1.Определение-процес на планиране на дадена организация,който позволява,на дадена организация да концентрира  своите ограничени ресурси в най добрите възможности за увеличаване на продажбите си с цел установяване на конкурентно предимство Основните тактики на маркетинговата стратегия са свързани с маркетинговия микс и стратигическото управление на организацията.

-разработка и развитие на продуктите-интернет маркетинг-промоции
-реклама-дистрибуция,пласмент-цени-връзки с обществеността-определяне на маркетинговите цели на фирмата-определяне на избора на целеви пазарни сегменти-позициониране на търговски марки-заделяне на ресурси

2.Видове стратегии

А)-Стратегии основаващи се на доминирането на пазара като фирмите се класифицират в резултат на пазарният им дял-Лидерство-Последователност-Претендиране-фокусиране

Б)-Общи Портър Стратегии-стратегии за размера на стратегическият обхват и стратигическата сила Разграничаване на продуктите и Размер на пазара

В)-Иновационни стратегии-състои се от разработването на нови продукти и въвеждането на нови бизнес модели.Съществуват три вида:
ПионериБлизки последователиЗакъснели последователи

Г)Стратегии на растежа-това би се отнасяло как расте фирмата и се развива.Състои се от четери елемента. Хоризонтална интеграция Вертикална интеграция Разнообразяване (Деверсификация)Интензификация

Бизнес план

Тема на урока:  Бизнес план за 08.04.2020г
1.Резюме
2.Бизнес идея
3.Цели на фирмата
4.Маркетингово проучване
5.Ценова политика
6.Организационна структура
7.Финансови резултати
8.Анализ на икономическите показатели
9.SWOT анализ
10.Анкетен въпросник„
11.Клиенти
12.Доставчици
13.Финансов план„
14.Заключение
  за 09.04.2020г
Тема на урока:  Ресурсна обезпеченост
1.Въведение
I. Ресурсна обезпеченост
1 Труд
2. Капитал
3. Земя
4. Предпримачество
5. Енергия
6. Информация
II. Пазарен модел на национална производствена функция
III. Секторна структура
1. Първичен сектор
2. Вторичен сектор
3. Третичен сектор
IV. Равнище на отговорност на икономиста