Архив на категория: ЗБУТ

Оказване на долекарска помощ при различни видове травми

21.05 2020 г и 28.05.2020 г
1.Първа долекарска помощ при рани-

2 Кръвоспиране
3. Първа долекарска помощ при навяхване

4.Първа долекарска помощ при изкълчване

5. Първа долекарска помощ при фрактура на костите
6..Реанимация на дишането и кръвообращението

7.Първа долекарска помощ при първа степен на изгаряне

8.Първа долекарска помощ при изгаряния от киселини и основи

9.Първа долекарска помощ при шок

10.Първа долекарска помощ при измръзвания

11.Първа помощ при електрически травми

Долекарска помощ.Видове травми

07.05.2020 г и 14.05.2020г

1.Рани-увреждания на меките тъкани, при което се нарушава целостта на кожата под действието на механични,физични и химични фактори.

2.Видове рани-контузни,разкъсно-контузни,порезни,прободни,огнестрелни,рани от ухапване от насекоми и животни

3.Инфекция-усложнения на раните-зачервяване,отток,учестен пулс,отпадналост

а) тетанус

б)гангрена

4.Кръвотечения-нарушава се целостта на кръвоносния съд

5.Навяхвания.моментно разместване на костите или усукване на костите формиращи ставите

6.Изкълчвания-трайни размествания на краищата на костите и ставите

7.Фрактура на костите-пълни и непълни счупвания закрити и открити

8.Изгаряния-получават се при контакт с горещи течности и пари,огън,нажежени предмети,топлинни лъчения,киселини ,основи,радиоактивно облъчване

9.Измръзване.под действие на ниските температури настъпват общи или локални увреждания на тъканите

10.Отравяния-може да се получи под въздействието на твърди,течни и газообразни химични вещества

Начини и средства , уреди и системи за гасене на пожари

 23.04.2020г и 30.04.2020г
1.Същност за осигуряване на пожарна безопасност са необходими превантивни мерки и действия за успешно горене на пожарите. При възникване на пожар учениците се евакуират съгласно плана за евакуация на горящата сграда

2.Основни уреди за гасене -до пристигане на огнеборците може да се използва наличния инвентар

а)вътрешен противопожарен кран-шланг с дължина от 20 м ,спирателен кран и струйник

б)пожарогасител действащ с химическа пяна-използва се за гасене на начални пожари

в)пожарогасител действащ с въглероден диоксид (CO2)-използва се за гасене на начални пожари възникнали в двигатели с вътрешно горене

г)пожарогасители действащи с химически прахове-за гасене на пожари възникнали в химически съединения,в алкални метали

д)кофпомпа-предназначени за гасене на пожари в началния стадий в помещения с горими материали

3.Безопасна евакуация от сгради

Пожарна и аварийна безопасност на обектите

2.04 и 9.04.2020 г
Тема:  Пожарна и аварийна безопасност на обектите.Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари
1. Цели:
А) да се прави преценка на свойствата и горимостта на материалите
Б) Да се познава и преценява професионалния и здравния риск
В) да се преценяват и познават знаците и сигналите на пожарна безопасност
Г) да се прави преценка на свойствата на горимостта на материалите
Д) да се познават и използват начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари
2. Общи изисквания за пожарна безопасност при аварии и бедствия
А) изисквания към територията на обектите
Б) изисквания към сградите и помещенията
В) изисквания към електрическите системи и инсталации
Г) изисквания към системите за отопление и вентилация
Д) изискване към към технологичните процеси и оборудването
 Домашна работа:
1. Кой отговаря за дейността по осигуряване на пожарната и аварийната безопасност?
2. Посочете каква роля изпълняват противопожарните прегради?
3. Може ли електрически ключ , който пр включване искри да продължава да е монтиран в помещение, в което има лесно
запалими материали?
4. Дайте определение за горимост на материалите.Групи , в които се подразделят?