Архив на категория: ЗБУТ

Пожарна и аварийна безопасност на обектите

2.04 и 9.04.2020 г
Тема:  Пожарна и аварийна безопасност на обектите.Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари
1. Цели:
А) да се прави преценка на свойствата и горимостта на материалите
Б) Да се познава и преценява професионалния и здравния риск
В) да се преценяват и познават знаците и сигналите на пожарна безопасност
Г) да се прави преценка на свойствата на горимостта на материалите
Д) да се познават и използват начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари
2. Общи изисквания за пожарна безопасност при аварии и бедствия
А) изисквания към територията на обектите
Б) изисквания към сградите и помещенията
В) изисквания към електрическите системи и инсталации
Г) изисквания към системите за отопление и вентилация
Д) изискване към към технологичните процеси и оборудването
 Домашна работа:
1. Кой отговаря за дейността по осигуряване на пожарната и аварийната безопасност?
2. Посочете каква роля изпълняват противопожарните прегради?
3. Може ли електрически ключ , който пр включване искри да продължава да е монтиран в помещение, в което има лесно
запалими материали?
4. Дайте определение за горимост на материалите.Групи , в които се подразделят?

Средства за сигнализиране и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

2 часа за 19.03.2020г и 26.03.2020г
Тема: Средства за сигнализиране и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
1. Знаци,предупредителни,надписи и маркировка
2. Знаци за означаване на аварийните пътища(цветове)
3. Сигнали при товаро-разтоварна дейност
4. Сигнализация за подаване на информация-предупреждаващи знаци
а) оцветяване
б) предпазни табели
5. Предупредителна сигнализация ,съчетана с маркировки
а) звукови сигнали
б) светещи знаци стр 50-52
Домашна работа:
1. Може ли ученик по време на учебна практика в завода да подава сигнали с  ръка
за товаро-разтоварна дейност?
2. При ремонт на електрическа уредба са показани предпазни табели.Кой има право
да ги свали?
3. В цех ,където се обработват лесно запалими материали възниква искра , което предизвиква пожар.
Какви инсталации се задействат?
4. Възникнало е късо съединение в захранването на на промишлен обекти се задейства звукова сигнализация.
Как трябва да се реагира при тази ситуация?
Отговорите на въпросите изпращайте на емейл   jobcorrect@abv.bg