Архив на категория: ТМФВ

Годишен преговор

15.05.2020 г.

ТЕСТ

Име : ……………………………………………………………………………………………………  клас : ………………..

  1. Функциите на физическата култура се разглеждат в две големи групи . Кои са те :

…………………………………………………………………………………….                 2 т.

2. Кои от изброените функции не се отнасят  за  специфичните функции на физическата култура  :                                                                            1 т.                                                                                                       

а) нормативни функции;

б) спортни функции;

в) специфични приложни функции;

г) оздравително – рехабилитационни;

 3. Базовата физическа култура я подразделяме на :                           2 т.

  ………………………………………………………………………………………………………

4. Фоновата физическа култура се подразделя на хигиенна и ……………………………………………………………………………………………          1 т.

5. Чрез коя разновидност на физическата култура се постигат дейности , които съдействат за лечение на заболявания и възстановяване на функциите на организма , нарушени или загубени вследствие на заболявания, травми и други причини? …………………………………………………………………………………………               3 т.

6. Естетически, нормативни и информативни функции на физическата култура са част от:                                                                                                                       1 т.

а) специфичните функции;

б) общите функции;                                                                                            

       7.  Физическото възпитание е педагогически процес , който цели :                4 т.

              …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………         

8.       Преодоляването на трудности, постоянство , инициативност , чувство за отговорност , другарство и взаимопомощ се решават чрез  ………………………………………………задачи.                                                                      2 т.

9.       ………………………………………………  задачи са насочени да съдействат за всестранно физическо развитие, за повишаване функционалните възможности на жизнено важните системи и стабилизиране на приспособителните и защитни функции на организма .                                                                                                          2 т.

10.     При многократните изпълнения на физическите упражнения се влияе в различна степен върху двигателните качества , а от своя страна оказва формиращ и трениращ ефект. Чрез кои задачи се постига този ефект ? ……………………………………………………………………………………………          2 т.

Точки : ………………                                                                           Оценка : ………..

Сигурност и безопасност на заниманията с физически упражнения и спорт

05.05. / 12.05.2020 г.

  1. Характеристика на сигурността и безопасността при заниманията с физически упражнения.
  • Особености на безопасността при занятия по физическо възпитание.

А) основни фактори , от които зависи безопасността на учениците по време на занимания;

Б) основни принципи по време на туристически излет,поход;

  • Класификация на причините, водещи до опасни ситуации и нещастни случаи с хора в планината.

А) Първа група –  предварително обусловени субективни причини;

Б) Втора група – предварително обусловени обективни причини;

В) Трета група – непосредствени субективни причини;

Г) Четвърта група – непосредствени обективни причини;

Многогодишна спортна подготовка

Тема 44

 /  21.04.2020г. /

  1. Характеристика на многогодишната подготовка.
  2. Принципи на многогодишната спортна подготовка.

А) организация и  методика на учебно – тренировъчния процес; подбор на тренировъчни средства; обем и степен на натоварване ;

Б) непрекъснатост, постепенност и всестранност на учебно – тренировъчния процес; комплексност  при развиване на двигателните качества; доза , обем и интензивност на натоварванията ;

В) възрастови проблеми;

      3. Задачи на многогодишната спортна подготовка.

          А) педагогическо въздействие върху естествения процес на онтогенетичното  развитие на моториката на детето.;

          Б) последователност, съотношение и зависимост между двигателните качества;

      4. Структура на многогодишната спортна подготовка.

          А) предварителна спортна подготовка;

          Б) начална ( основна ) спортна подготовка ;

          В) целенасочена спортна подготовка ;

          Г) спортно усъвършенстване и постигане на високи спортни резултати ;

      5. Многогодишната спортна подготовка при различните спортове и спортни дисциплини .

          А) спортове, изискващи висока точност и изкуство при изпълнение на движенията;

          Б) спортове със скоростно – силов характер и единоборства;

          В) спортове, при които успехът е свързан главно с издръжливостта и абсолютната сила;

Подбор и прогнозиране на млади спортисти

(  07. 04. 2020 г. )

  1. Прогнозиране на спортните способности.

а) индивидуална вариабилност;

б) развитие на двигателни качества ;

в) морфологични особености ;

г) функционални и двигателно – координационни способности на децата ;

д) психични особености на кандидата ;

  1. Методология и методи на подбора .

а) педагогически методи ;

б) медико – биологични ;

в) психологични ;

г) социологични проучвания ;

  1. Организация на подбора – етапи на прогнозиране.

а) първичен – начален ;

б) основен – специфичен ;

в) специален ;