Архив на категория: Педагогика

Самостоятелна работа на учениците в процеса на обучение.

12.05 и 14.05 2020 г

Тема на урока: Самостоятелна работа на учениците в процеса на обучение.Същност.Видове.ефективност

  1. Същност на самостоятелната работа-необходимостта от активна самостоятелна работа в процеса на обучение е била осъзната и изтъкната от дидактиката още от самото начало на нейното възникване.

2. Познавателна дейност на ученика-се характеризира с внимателно запомняне, изслушване и възпроизвеждане на определена информация

3. Взаимовръзка между самостоятелната работа на учениците  в клас и домашната самостоятелна работа

4. Дидактически и психологически изисквания за ефективност за самостоятелна работа на учениците

а/ необходимост от перспективно тематично разпределение на самостоятелната работа„

б/ задачи с висока и ниска степен на трудност

в/ изследвания с цел да се установи влиянието , на което оказват върху качеството на усвоените знания
5. Самостоятелна работа на учениците и ръководна роля на учителя

Индивидуализация и диференциация. Видове дифиренциация

05.05.2020 г и 07.05.2020 г

1.Същност на диференциацията-процес,при който индивидите се разделят по даден признак.В образователно-възпитателния процес може да се разглежда като специализирана степен на реализиранена индивидуалния подход,подчинена на конкретно учебно-възпитателни цели и условия.2.Форми на диференциалното обучениеа)външна форма на диференциацияб)вътрешна форма на диференциацияв)диференциация по способностиг)диференциация по липса на способностид)диференциация по проектна професияе)диференциация според интересите на учениците3.Индивидуализация на обучението-индивидуалните особености на обучението ,различават се по своите анатомо-физеологични особености,но съща така и по отношение на психичните процеси и свойства на личността.индивидуализацията не се свежда единствено до работата на учителя с изоставащите или с изявените ученици.Тя се отнася до работата му с всички ученици от класа и е резултатно средство за тяхното активиране и а преодоляване на стандартизацията на образователния процес

Методи на обучение

21.04.2020 г и 23.04.2020г

1. Метод за устна комуникация монологични и и диалогични работи

2.Метод за работа с книгата

3.Метод за изследване на действителността

4.Методи за практическа дейност

5.Подражателни методи

Училище,характеристика,типове

07.04.2020г и 09.04.2020г
Тема на урока:
Училище, характеристика, типове , празници на доброто училище.
1.Определение – вид на учебно заведение, което хората, посещават, обикновено в своите детски и младежки години, за да придобият знания. Ролята му е не само образователна, но също възпитателна и социална.
2.Спецификация на видовите училища
а) висше училище-университетски или  неуниверситетски тип.
б) средно училище-предоставят различна форма на средно образование
в) средно специализирано училище-дава подготовка най вече за специализираните дейности
г) средно професионално училище-реализира практически учебни дейности
д) гимназия-е общо образователно училище
е) езикова школа-реализира обучение под формата на курсове
3.Типове празници на доброто училище-празниците,по които се извършва квалификацията на на формите на обучение са различни,но най често се свеждат до място на провеждане и техните структури.
-класно-училищни,извънкласна дейност,училищни празници
празниците се отбелязват като лични, църковни, национални, обществено-политически или международни. Към традиционните празници-училищен празничен юбилей, тържество, честване, развлечение, празнично шествие, училищен молебен или водосвет. Тематични празници в училище-фолклорен празник, училищен спортен, музикален празник,
Нетрадиционни – тържествен концерт, тържествен педагогически съвет, тържествено събрание,празничен бал, шоу парад, тържествено изпращане на абитуриенти,п разнична юбелейна годишнина на випуска

Същност на преподаване. Функции. Етапи. Стилове на преподаване

31.03 и 2.04 2020 г
1.Определение-е дейност на учителя.Тази дейност е страна от процеса на обучение.
Дефинирането по два начина
2.Традиционно дефиниране на преподаване-дейност на учителя за информационно  осигуряване-пряко и дестректно на ученето.От нея произлизат следните
дефиниции
-преподаването е дейност чрез която ученикът се учи как да учи
-изложение на знания и методи и начини  и условия за тяхното приложение
3Нетрадиционно дефиниране на преподаване-
-преподаването е осигуряване  и организиране на средата на учене
-създаване на оптимални условия за мотивиране и стимулиране на ученето
4.Модели на преподаване-образи на поведението. на учителя
 –
-директивен метод-предава се директна информация на учениците
-недерективен-учителя променя ситуацията консултант-съветник
-интерактивен -търси се контакт с учениците(диалог,спор,дискусия)
-дялово участие-договореност между учител-ученик
-конструктивистки-всичко се върши от учениците сами, насочено към учене
-групово модифициран или базов модел-учениците се делят на групи
5.Стилове на преподаване
Що е стил?-индивидуално  свеобразно, реализиране на преподаване
Обобщени по следния начин стилове на преподаване-
-учителя се държи като авторитет и формален експерт
-пасиватор-държи се като съветник , помощник равен с учениците
-океунски-държи се майченски, бащенски след проява на учениците
-артистичен-преиграва, подскача
делегато на комплексни задачи и дейности-аз бях до тук сега сте вие
6.Строеж на преподаването-в преподаването могат да се отделят следните компоненти
-управленско регулиращи компоненти-стимулиращи, външно мотивиращи,целеполагащ, тематично центриране,основополагащ
-съдържателно процесуални компоненти-интелектуално залагане,социален компонент,емоционален, изследователско творчески
Основната цел на преподаването-е да моделира , а не само да формулира
Резултативен компонент-контрол, оценка на учениците
Формално административен компонент-да се води дневник, да се нанасят оценки
6.Функции на преподаването-
-управленско регулативни-учениците да се карат да вършат нещо
-стимулиране и активиране-мобилизиране на различни равнища и интензивност на действие-
-целеполагане-цели на урока„
-тематично центриране
-планиране на  учебното съдържанието
планиране на урока-планиране на методите на обучение, дизайн обучение
-организиране на учениците на собствена дейност-да има обратна връзка
   Какъв стил на преподаване харесвате и защо?-Дом работа