Архив на категория: Педагогика

Същност на ученето.Теории за ученето

за 24.03 и 26.03 2020 
Тема: Същност на ученето. Теории за ученето. Видове учене. Стилове за учене. еории за учене
1.Определение за учене-
2.Видове учене
А)Непреднамерено учене
Б)Преднамерено учене
В)Фракцинирано учене
Г)Масинирано учене
Д)Механично учене
Е)Учене чрез разбиране
3.Функции на ученето А
А) целоопределяне и целополагане
Б) подбор и планиране на учебните съдържания
В) планиране на уроците
Г) организиране на дейността на учениците
Д) планиране и подбор на методите и средствата
Е) коордиране и регулиране на дейността„
Ж) Контрол, оценка,и регистрация на резултатите от ученето
З) Създаване и поддържане на обратна връзка с учениците
4. Стилове на учене
А) познание
Б) осмисляне
В) мотивация и емоции
5. Теории за учене.
А -Първа Основна Теория-Асоциативна теория на ученето
Б Втора основна Теория-Гещалттеорията
В. Трета основна Теория – Когнитивно – Информационна Теория на Учене

  за 19.03.2020г
1.Същност и определение на понятието принцип на обучението – основно положение, предпоставка,изходен момент
предпоставка за някаква теория, основополагащо начало
2.Дидактически принпипи
-ръководни положения, които, се отнасят до процеса на обучение, като цяло и се разпространяват върху учебните
предмети. Те определят:
а) дейността на учителя и познавателната дейност на ученика
б) изразяват закономерностите на обучението
в) система от основополагащи изисквания
г) основни положения, на които се опират теорията и практиката на обучение
д) основни положения прилагани в обучението
3.Характеристика на съдържанието на дидактическите принципи
а) принцип на научност
б) принцип на нагледност
в) принцип на съзнателност
г) принпип на активност на ученика в обучението
д) принцип на достъпност
е)принципи за трайно овладяване на знанията , уменията, и навиците.
4.Функции на обучението
Домашна работа:  Разработете по избор един от Дидактическите принципи на обучение на обучение под формата на реферат и изпратете на  имейл: jobcorrect@abv.bg

Обучението като социален феномен и обект на изследване от дидактиката

17.03-2020г
Тема  Обучението като социален феномен и обект на изследване от дидактиката
1.Обучението като социален феномен
2.Задачи на обучението като социален феномен
3.Функции на обучението
4.Специфични черти на обучението
5.Значение на обучението  като социален феноме
6.Ролята на дидактиката при изследване на процеса на обучение
1.Обучението като социален феномен
2.Задачи на обучението като социален феномен
3.Функции на обучението
4.Специфични черти на обучението
5.Значение на обучението  като социален феноме
6.Ролята на дидактиката при изследване на процеса на обучение