Архив на категория: Предприемачество

Самооценка на личността

 20.05.2020 г
Тема на урока: Самооценка на личността Персонален SWOT Анализ
1.Същност и значение на персоналния SWOTАнализ-това е лесен и достъпен инструмент . това е лесен и достъпен инструмент за определяне на сегашното и бъдещо състояние и наличие на  предимства, трудности, възможности,заплахи. Съкращението на SWOT означава S-силни страни, W-слабости, O-възможности, T-заплахи

2.Силни страни S–най- приятната част от анализа,това са вашите лични страни,силата която притежавате, това са качества, умения, способности това е вашият вътрешен капитал

3.Слаби страни W-това са качества, характеристика, опит , които ви карат да се чувствате несигурно,некомфортно. И силните и слабите страни това са вашите вътрешни оценки.

4.Възможности О-тази част пренадлежи на външния свят Всичко,което външният свят ви предлага (училища, езици, хобита, дипломи, сертификати, пътуване, възможности за бизнес)
5. Заплахи Т-и рискове. елементи на външния свят (-нещо ни пречи, претеснява, нещо ни контролира)

Предприемачески план. Принципи за разработване

07.05.2020 и 13.05 и 14.05 2020 г

1.Принцип на вътрешна логика-съдържанието да се представи в логическа последователност

2.Принцип на специални изисквания-ясно и кратко изложение

3.Структура на предприемачески план-

3.1 Уводна част-титулна страница-резюме на плана-синтезира информация относно целите на предприемача,местоположение,съдържание

3.2 Дейност на фирмата и нейният продукт

а) описание на фирмата и отрасъла

б)продукт-описва се новият продукт ,услуга

в)пазар-обем на пазара,характеристика на търсенето,пазарен дял

г)конкуренти-характеристика на основни конкуренти,потенциални конкуренти

д)клиенти-описание на клиентите,характеристика на всеки клиент(ако са фирма или институция)

е)маркетинг-с този раздел предприемачът дава отговор на въпросите: как да бъдат запознати клиентите с новия продукт,как ще се продава,как ще бъдат привлечени нови клиенти,как ще бъдат организирани продажбите,каква реклама е подходяща,каква е цената на рекламата

4.Управление и организация на дейността

а)производство-териториално разположение на производството,оборудване,машини, технология,производствен персонал,контрол върху производството,източници на суровини

б)управление-организация на собствеността,организация на управлението,план за развитие на персонала,консултанти на фирмата

в)развитие на дейността- как ще се развива фирмата

5.Икономическа конюктура-прогнозни оценки за развитие на конюктурата по следните показатели

а)валутен курс

б)основен лихвен процент

в) данъци

г )митнически такси

д) ограничителни режими

е)достъп до капитал

ж) състояние на пазара на суровини

6.Финансов план-обосновава се на необходимостта от финансови ресурси и посочва направления, в които те ще бъдат използвани

а) за какво да бъдат изразходвани

б) как да се възвърнат

в) какъв е поетият риск

г) кой ще упражнява контрол върху изразходването на средствата

д) какъв е графика за възстановяване на капитала

7.Паричен поток

а) инвестиционни разходи-разходи за земя,разоди за машини и съоръжения,разходи за изграждане на инфраструктурата

б )експлотационни разходи-разходи за суровини, материали, енергия, заплащане на труд, разходи за продажби

в) приходи-образуват се от постъпления от продажби,приходи от лихви, наеми, съучастия, неустойки

г) входящ паричен поток е равен на сумата  от приходите след данъчно облагане

д) изходящ паричен поток-е равен  приблизително на сумата от експлотационните разходи

е) нетен паричен поток е равен на разликата между входящи  и изходящи потоци