Архив на категория: Предприемачество

Умение да управляваме времето

31. 03. 2020г
1.Същност на управление на времето.начинът за лично управление на времето може да бъде представен
като модел,който включва:;
А) способност да се живее и работи едновременно
Б) способност да се използва ефективно времето
В) способност да се поставя главната цел и съответните подцели
Г) способност да се планират дейностите в определен ред„
Д)усет да не се отхвърлят малките неща
Е)способност да се преценява какво време е необходимо за извършване на определена дейност
2. Ключови моменти на управление
А) планиране-определят се цели, задачи,необходимите ресурси
Б) периодично проследяване и контролиране на изпълнението на съответната задача
Схема на Айзенхауер за подреждане категории
1. Спешни и важни
2. Спешни, но не важни
3. Важни , но не и спешни
4. Нито спешни нито важни

Корпоративна социална отговорност и екологично мислене

Тема №2  3а25.03.2020г  Корпоративна социална отговорност и екологично мислене
1. Социална отговорност на преприемача
2. Основополагащи принципи на социална отговорност
3. Видове предприемаческа социална отговорност
4. Преприемаческа политика по отношение на социална отговорност
5. Екологично мислене на предриемача
Дом работа на стр 114 зад 12.9 и стр 115 попълнете теста от учебника

Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене

Тема №1 за 18.0.2020г
Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене
1.Същност на бизнес етиката
а) етика
б) бизнес
в) бизнес етика
2. Предприемачески морал-свързан със спазването на етичните норми и правила в ежедневната дейност
3. Бизнес етикет
а) вербален
б) невербален
в) писмен
 На стр 111 и 112 от учебника задачите за упражнение