Архив на категория: История

Изходно ниво

  18.06.2020г.

1.Кой е  основателят на Дунавска България ?

А) хан Аспарух през 681 г.                     Б) хан Кубрат през 632г.

В) хан Тервел през 701г.                        Г) хан Крум през 803г

2.  Коя е  значимата последица от покръстването на българите през ІХ век ?

А) налагането на гръцкият език за официален в богослужението

Б) укрепването и централизирането на княжеската власт

В) забраняването на войните като средство на външната политика

Г) разделянето на българското общество на езичници и християни

3.  Кое от посочените събития е станало през ІХ век?

 А) хан Кубрат създал Стара Велика България.

 Б) българската църква била призната за патриаршия.

 В) българите победили византийците в битката при Онгъла.

 Г) крепостта Сердика била превзета от хан Крум.

4 Посочете събитието, което се е случило през 893 година:

А) Борис приема християнството

Б) боляри от 52 рода вдигат бунт срещу владетеля

В) в България идват учениците на Кирил и Методий

Г) Симеон става владетел, според решенията на Преславският събор

5.С кое въстание  българите отхвърлят византийската власт?

А) въстанието на Петър Делян през 1040г.

Б) въстанието на Константин и Фружин през1408г.

В) въстанието на Асен и Петър през 1185-1187г.

Г) въстанието на Георги Войтех и Константин Бодин  през 1072г.

6. Какви са политическите цели на цар Калоян при подписването на унията с Рим?

А) международна коалиция срещу Византия

Б) съюз с Латинската империя

В) международно признание на българската държава

Г) съюз с Унгария

7.  Кой  български владетел постига външнополитическите си цели предимно по дипломатически път , чрез династични бракове?

А) цар Петър, канонизиран от църквата за светец;

Б) цар Калоян, коронясан от папа Инокентий III с кралска титла;

В) цар Иван Асен II, извел българската държава до възходящо развитие и разцвет;

Г) цар Иван Александър, поддръжник на исихастите и щедър дарител на техните мана­стири

8.Какво е състоянието на Българското царство в навечерието на Османското завоевание?

А) било държава със силна централна власт

Б) било разделено между съседните държави

В) било разделено на отделни самостоятелни княжества независими от централната власт

Г) било раделено на княжества , които признавали само властта на търновският цар

9. Кой период наричаме Българско възраждане?

А) времето на османското владичество в българските земи;

Б) епоха на съзряване, подготовка и осъществяване на българската национална революция;

В) период от епохата на феодализма;

Г) исторически период ,обхващащ първите столетия на османското владичество.

10. Коя е новата социална прослойка в българското общество, която се появява в резултат на промените в икономиката и „отварянето“ на империята?

А) земеделците;

Б) скотовъдците;

В) занаятчиите;

Г) буржоазията..

11. Кой създава първите планове за национално освобождение на българите ?

А) Георги Раковски ;

Б) Васил Левски;

В) Любен Каравелов;

Г) Христо Ботев.

12. По какъв начин според Васил Левски  ще се освободи България?

А) въстанието ще избухне след навлизането на въоръжени чети от Румъния;

Б) освобождението ще се постигне  чрез Русия;

В) организирането на въстание изисква продължителна подготовка сред  българското населени и създаване на таини комитети;

Г) освобождението ще се постигне чрез Великите сили.

 13.Кое събитие е описано в текста?

Организирано е от апостоли, които изработват план за действие и създават революционни окръзи. Участниците проявяват героизъм и саможертва, които стават известни в Европа. Великите сили се заемат с решаването на българския въпрос.

А) Нишкото въстание

Б) Априлското въстание

В) Велчовата завера

Г) Старозагорското въстание

14.В какво се изразяват либерално-демократичните принципи на Търновската конституция?

А) ограничаване правата на Народното събрание

Б) съсредоточаване на цялата власт в ръцете на монарха

В) забрана на монарха да представя България в международните отношения

Г)гарантиране на основните граждански свободи

15. Кои събития предхождат обявяването на Съединението?

А) Кресненско-Разложкото въстание и създаването на БТЦРК в Пловдив

Б) създаването на БТЦРК в Пловдив и Сръбско-българската война

В) Кресненско-Разложкото въстание и Сръбско-българската война

Г) подписването на Берлинския договор и обявяването на Независимостта на България 16.Резултатите от коя война определяме като втора национална катастрофа?

А)Междусъюзническа война

Б)Първата балканска война

В)Втората световна война

Г)Първата световна война

17. Разгледайте картата и отговорете на поставените въпроси:

А) Участието на България в коя война е отразено на картата?

Б) Кой е договорът, с който завършва войната и през, коя година е подписан той?

В) Кои територии са отстъпени на победителите?

Г) Коя година се води войната?

18.Изяснете понятията:

А) протекционизъм……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Б) репарации……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19.За всяко понятие посочете конкретен пример отбългарската история,който съответства на неговото съдържание.

А) взаимно училище ……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Б) българско опълчение…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

В) четническо движение ……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Г) въстание……………………………………………………………………………………………………………..

 20. Поставете заглавие на историческата карта:

Българско Възраждане

Здравейте, 11 клас!

За днес 12.06.2020г. преговорната тема по история е:Българско Възраждане

Напомням ви, че ИЗХОДНОТО НИВО е на 17.06.2020г.

Решете теста на стр.174.

Българско средновековие

Здравейте,11клас!

От днес 11.06.2020г. започваме преговор и подготовка за изходно ниво

Тест ИЗХОДНО НИВО на 17.06.

Преговорната тема за днес е:Българско средновековие

Решете теста на стр.100 от учебника

В тетрадката записвате само въпроса и срещу него верния отговор. Снимате и пращате на лични .

Европейски съюз и България

За днес 10.06.2020г. по история имате нова тема-стр 260 от учебника

План на урока:

1.Идеята за обединена Европа-много стара

2.Икономическо и политическо обединение на Западна Европа. Предпоставки.

-Студената война и страхът от комунизма

-помирение между победители и победени

а) икономическо сътрудничество и обединение

-договорът от Рим-1957г.-създаване на Европейска икономическа общност(ЕИО)

-догоговорът от Маастрихт(Холандия)-1993г. влиза в сила-създаване на Европейския съюз(ЕС)-Белгия, Холандия, Люксембург, ФРГ, Италия, Франция.

– седалище Брюксел(Белгия)

-постепенно разширява състава си-включват се Великобритания,Гърция, Испания,Португалия и др.

б) политическо обединение на Западна Европа

– 1949г в Лондон-Съвет на Европа(обединение  на 10 държави, подписали Декларация за правата на човека приета от ОС на ООН(1948). Седалище-гр.Страсбург(Франция)

България е приета през 1992г.

-1958г-Европейски парламент , в Страсбург-от депутати избирани от страните членки на 5 години

3. Пресъединяване на България към ЕС-1.01.2007г.

а) начало на преговорите-1990г.

б) приемане за асоцииран член -1995г.

в) преговорен процес и критерии – от 2000г-25.04.2005г.

г) приемане-1.01.2007г

Посткомунизмът.

За днес 5.06.2020г. по история темата е:Посткомунизмът. Това е периодът след падането на комунизма, време на преход към парламентарна  демокрация и пазарна икономика.

План на урока:

1.Промени в България след 10.11.1989г.

а) създаване на СДС-7.10. 1989г.,с председател Жельо Желев

б) приемане на нова конституция-12.07.1991г.

-България е обявена за парламентарна република

-пазарен принцип в икономиката

      2.Политически правителства

           а) на Филип Димитров-първото правителство на СДС(1991-1992)

           -подготовка за приемане в ЕС

           -подготовка за приемане в НАТО

          б) на Жан Виденов-правителство на БКП (1995-1996)

           -стопанска криза, хлебна криза

           -инфлация

          в) на Иван Костов-правителство на ОДС (1997-2001)

           -засилени преговори за влизане в НАТО и ЕС

          -приватизация (процес на превръщане на държавните предприятия в частни)

          – първото правителство изкарало до края мандата си

     3. Основни принципи на демокрацията

          а) плурализъм, разделение на 3-те вида власти

          б) гарантира правата и свободите на гражданите

          в) пазарна икономика и приватизация

Нови понятия:

Демокрация-народовластие,широко участие на народа в управлението на държавата, чрез избрани представители в Народното събрание

Парламентарна демокрация-форма на управление, където върховен орган на властта е парламента (изборен законодателен орган)

След като научите урока отговорете на следните въпроси:

1.Кога се разпада комунизма в България?

2.Какви други правителства и на кои партии са управлявали България след падането на комунизма?Избройте ги по години и министър председатели.