Архив на категория: Химия

Замърсители на околната

26.05.2020г
1. Замърсяването на околната среда в резултат на човешката дейност е основен проблем ,пред който е изправено обществото Химични замърсители на въздуха-основни замърсители на въздуха

а) неорганични газообразни вещества-SO2, H2S, COx, NxOу, NH3,Cl2,O3-в приземния слой

б) органични газообразни вещества-CH4, фреони, ароматни въглеводороди, алдехиди, други, Fи  Cl съдържащи въглеводороди и други

в) прахови частици ( микроскопични твърди или течни вещества,съдържащи се в атмосферата)-C,Pb,метални оксиди, HNO3, H2SO4, сулфати, летливи органични съединения,пепел

г) екологични и здравни проблеми-киселинни дъждове, усилване на парниковия ефект, изтъняване на озоновия слой, образуване на смог

2. Химични замърсители на водата-
а) нефт и нефтопродукти-при повреда на танкери пренасящи нефт

б)битови отпадъци-от отпадни води

в )отпадъци от промишлена дейност-директно изливане във водоеми или попаднали в почвата и пренесени чрез подземните води

г )други вредни вещеста-попадащи чрез дъждовете иподпочвените водид) екологични и здравни проблеми-влошени качества на питейна вода и намаляването популацията и видовото разнообразие на флората и фауната

3.Химични замърсители на почвата

а) тежки метали-промишлени отпадъци в металургията и рудодобива„

б) нефтопродукти-в резултат на промишлена дейност и добив на нефт„

в )пестициди-в резултат на борбата с вредителите на селското стопанство

г )торове-прекомерното им използване при торене

д)екологични и здравни проблеми-попаднали в почвата и атмосферата, тези вещества се включват в хранителната верига и така достигат чрез растенията до животните и човека

Естествен и синтетичен каучук

 12.05.2020 г

Каучукът е полимерен материал. Приложението на каучука в практическата дейност на човека се определя от уникалните му качества-високоеластичност, много голяма и обратима деформация, високи якостни показатели и устойчивост на различни химични реагенти

1.Естествен каучук – произвежда се от растителния сок наречен латекс ,който изтича след като се направят нарези по стъблото на някои видове тропически растения.Каучукът е бил използван отдавна . Латексът съдържа около 35 -40% естествен каучук и се пресича, чрез прибавяне на мрамцена или оцетна киселина.Не се разтваря във вода,спирт и ацетон, но се разтваря в бензин,и серовъглерод. Изолатор, еластичен, на въздуха старее тъй като присъединява кислород.За подобряване на физикомеханичните свойства на естествения каучук той се нагрява в присъствие на сяра процеса се нарича – вулканизация.

2.Синтетичен каучук-първият успешен синтез е направен през 1882г чрез полимеризация на изопрен .Масовото производсво през 1930 г на чрез синтез на 1,3 бутадиена.  nCH2=CH-CH-CH2–Al(C2H3)-(-CH2-CH=CH-CH2-)n

3.Екологични проблеми-сериозен проблем представлява складирането и преработката на износените гуми,чието количество в световен мащаб ежегодно възлиза на няколко стотица милиони.

14.05.2020г
 Влакна
От векове човек използва природни влакна,получавани от памук,лен,конопф и естествена коприна.Изградени са от полимери с линеен строеж.Макромолекулите им са ориентирани по дължината на влакното.,което му предава голяма здравина и опън.

1 Естествени влакнаа)растителни влакна-памучни,ленени,конопени.В основата са изградени от целулоза.б)животински-белтъчни полимери.По-голяма част се получават от овце.а естествената коприна от копринената буба.

2.Изкуствени влакна-източник е дървесната целулоза, а в зависимост от преработката и се получават:

а) вискозни влакна – по състав вискозата е целулоза,здрави,еластични, багрят се добре
б)ацетатна коприна – че е здрава в сухо и мокро състояние и притежава блясък
3.Синтетични влакна-се получават от различни полимери.Най-използваните поради ниската им цена. Не гният, не се разяждат от молци,голяма здравина и еластичностполиамидни,

полиестерни и полиакрилнитрилни в зависимост от вида на синтетичния полимер
4.Химични влакна и опазване на околната среда-

Пластмаси

05.05.2020г

Съвременните пластмаси са полимерни материали,ч иято главна съставна част са сентитични органични полимери. Те са устойчиви, леки, твърди при стайна температура, топло и електроизолатори.

1.Състав на пластмасите-изградени са от синтетични полимери, получени чрез поликондензация или полимеризация на мономери.

За подобряване свойствата на пластмасите се използват:
а) пълнители – дървесно брашно, хартия, памучен плат, прахообразни материали и сплави, азбест, слюда

б)пластификатори и омекотители – вещества, които намаляват твърдостта и повишават пластичността на материалите

в)оцветители – багрилата имат за задача да придадът по-добър външен вид на изделието

г) стабилизатори – вещества с антиоксидантно действие, които забавят стареенето на пластмасите

2. Видове пластмасите-

а) термопластични – полиетилен, полистирол, поливин илхлоридб ) термореактивни

3.Недостатъци на пластмасите и вредното им влияние върху човека и околната среда