Архив на категория: Химия

Годишен преговор

Годишен преговор – Решаване на задачи за 23.06.2020 г„

Изходно ниво за 24.06.2020 г

Опазването на околната среда, право и задължение за30.06.2020 

Разделно събиране на отпадъци и тяхното рециклиране-проект

16.06.2020 г

Целта на проектната работа е да   се запознаете с разделното събиране на отпадъци и рециклирането на различни видове материали и повторната им употреба
1.Рециклиране на пластмаси

2.Рециклиране на метали

3.Рециклиране на стъкло

4.Рецеклиране на хартия

Опазване на околната среда.Замърсяване на почвата

за 09.06.2020 г
Очаква се до 2050 г населението на нашата планета да достигне 9,8 милиарда жители.За да се изхранят новите 2 милиарда жители,ще е необходимо производството  на  храни да се увеличи с около 40%.За това увеличение се разчита на на плодотворните заемат само около 11% от земната повърхност.

1.Състав и основни функции на почвата-почвата е повърхностният слой на литосферата,в които има условия за развитие на растенията.тя представлява смес от органична и минерална част.

2.Източници на замърсяване на почвата-замърсяването на почвата е процес на натрупване на вредни вещества в нея.Тези вещества преченяват увреждане на почвените функции и представляват опасност за живите същества и здравето на хората.

3.Основни замърсители на почвата-

а).пестициди-са химични вещества,които се използват за борба с вредителите в селското стопанство с цел увеличаване на добивите.

б) полиароматни въглеводороди и полихлорирани бифенили–са устойчиви  органични замърсители на почвата,които попадат в нея в резултат на производствени процеси

в) химически торове-безспорно увеличават почвената продуктивност,като освен за увеличаване на добивите на селскостопанските култури се използват и за възстановяване на почвените ресурси,които се извличат от почвата при прибирането на реколтата.

г) потенциално токсични елементи( тежки елементи)-по-популярни с наименованието тежки метали,са най-опасните неорганични замърсители в почвата.Като критични за замърсяването на почвите потенциално токсични елементи се считат Аs,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb и Znд) твърди индустриални и битови отпадъци-постоянно увеличаващото се производство на стоки води след себе си и увеличаване на твъърдите индустриални отпадъци.Не по-различна е ситуацията и с битовите отпадъци.
 

за 10.06.2020г

Тема на урока : Светът, България и Околната среда
Елементите на околната среда са взаимосвързани.За нашето благоденствие черпим от богатите природни ресурси,но рядко оценяваме какво и колко връщаме обратно.
1.Светът е загрижен за околната среда и климата на планетата. Предотвратяването на рязкото изменение на климата на Земята,резултат от човешката дейност,е отговорност както за всеки един от нас,така и за държавите в глобален мащаб.

2.Околна среда ,права и задължения на гражданите-

3.Република България и Околната среда

Опазване на околната среда.Замърсяване на водите

03.06.2020 г
Все по-вече хора споделят мнението ,че в края на 21 век водата ще бъде по-ценна от нефта

1.Как се замърсяват водоизточниците

а )повърхностните води се замърсяват от два вида източници-точкови и дифузни

б) подземни води-са важен природен ресурс.В много райони те са единственият достъпен водоизточник

2.Основни замърсители на водата

а) биоразградими замърсители-органични съединения в отпадъчните битови и промишлени води

б )синтетични органични замърсители-нямат природен произход и са плод изцяло на човешката дейност

в )пластмасите-са най-широко разпространеният синтетичен органичен замърсител

г )нефт и неговите продукти-замърсяват водите както чрез разливи при добива на нефт и техния транспорт, така и чрез отпадъчните води на някои производства и рафинериите

д) минералните хранителни вещества-са азотни и фосфорни съединения ,които попадайки в даден водоем, благоприятстват развитието на фитоплактона и другата водна растителност

е) неорганични замърсители-са широк кръг от вещества,който включва неорганични соли,киселини,метали и техни съединения

ж )болестворни организми-попадат във водоемите главно чрез битовите отпадъчни води и в по-малка степен чрез отпадъчните води на предприятия от хранителната промишленост.

3.Замърсяване на световния океан – въпреки,че използването на солената вода от океана е незничително, Световният океан е най-големият „доставчик“ на храна на нашата планета.Около 80% от замърсяването на океана се дължи на дейността на човека на сушата и около 20% се дължи на дейности в океана  като риболов,корабоплаване,добив на нефт, и др

Опазване на околната среда.Замърсяване на въздуха

02.06.2020г
1.Какво е замърсяване на въздуха-въвеждане в атмосферата на дадено химично вещество,което оказва неблагоприятно въздействие върху растенията,животните и човека.Такива вещества се наричат замърсители и също така влияят върху процесите,които протичат в атмосферата.

2.Основни замърсители на въздуха-

а) фини прахови частици-са един от най-важните замърсители на въздуха на въздуа и влиянието им върху живите организми зависи от техния размер и химичен състав

б) серният диоксид SO2-е един от замърсителите на въздуха,с който се свързват първите проблеми, причинени от замърсяване на атмосферата
в) азотни оксиди-NO,NO2,-постъпват в атмосферата  вследствие горенето на двигателите с вътрешно горене г)въглероден оксид-CO-е кръвна отрова, която се свързва с хемоглобина и възпрепятства притока на кислород до важни органи като мозъка и сърцето д)оловото Pb-се превръща  в един от основните замърсители на въздуха в средата на на 20 век поради използването на оловосъдържащи органични съединения при производството на високооктанови бензини,

3.Киселинни дъждове-киселинен дъжд е всеки валеж ,който има pH по-нисък от 5.6

4.Изтъняване на озоновия слой-

5.Парников ефект-поглъщането на част от инфрачервеното излъчване на Земята  от някои газове в атмосферата е познато като парников ефект