Архив на категория: Химия

Общи свойства на метали и неметали и техните съединения

Тема№ 4 за 25.03.2020г
Общи свойства на метали и неметали и техните съединения
1. Метали
а) физични свойства„
б) химични свойства
2. Неметали-
а) физични свойства
б) химични свойства
3. Оксиди-
-определение
видови-основни,киселинни,амфотерни
-свойства
4. Хидроксиди
5. Соли
 Дом работа на стр 107 зад 1,2,3 Изразете с химични уравнения получаването на соли
Изразете  химичните  свойства  на оксиди  и хидроксиди

Класове неорганични вещества

Тема № 3 за 24.03.2020г
Класове неорганични вещества
1. Видове неорганични вещества
2. Прости вещества-според свойствата си
а)метали
б)неметали
3. Строеж от атом на един химичен елемент свързани с определен вид химична връзка
алотропия
4. Физични и химични свойства
5. Химични съединения-съставени от атоми на два или по-вече елемента
водородни, оксиди,киселини, основи и солиопределение
Примери
Дом работа на стр 104  и 105 на учебника зад 1 и зад 4

Класификация на Химичните процеси

Тема за 17.03.2020г  Класификация на Химичните процеси
1. Същност на химичните процеси-ЗЗМ, ЗЗЕ, топлинен ефект
2. Признаци за протичане на химични реакции-газ, утайка, промяна на цвят, охлаждане, затопляне,
3. Условия за протичане на химични реакции-катализатор,налягяне,контакт,внасяне на определено количесво енергия
4. Класификация на химичните процеси-по признак, вид на процеса
стр.101  Реше зад №1,2,3,4 използвайки таблицата в урока и стр
 Класификация на Химични процеси-упражнение-Тема № 2 от 18.03.2020г
Решаване на задачи от стр 102 зад 1,2,3 и4