Архив на категория: Биология

Годишен преговор

Дата: 25.06.20 г.

 Тема на урока: Биосфера ( Годишен преговор)

План на урока:

 1. Популация, биоценоза, екосистема.
 2. Структура на биоценозите.
 3. Екосистеми.
 4. Екологични фактори.
 5. Абиотични фактори.
 6. Биотични фактори.
 7. Антропогенни фактори.

Дата: 25.06.20 г.

 Тема на урока: Биологична еволюция ( Годишен преговор) – втори час

План на урока:

 1. Произход и развитие на живата материя
 2. Теория на Дарвин за еволюцията
 3. Съвременна теория за еволюцията
 4. Произход и развитие на човека
 5. Доказателства за биологичната еволюция

Биологична еволюция

Дата: 18.06.20 г.

Тема на урока:  Биологична еволюция (УП)

План на урока:

 1.   Произход и развитие на живата материя.
 2. Теория на Дарвин за еволюцията.
 3. Съвременна теория за еволюцията.
 4. Произход и развитие на човека.
 5. Доказателства за биологичната еволюция.

Могоклетъчен организъм

Дата: 11.06.20 г.

 Тема на урока: Могоклетъчен организъм ( Годишен преговор)

План на урока:

 1. Увод в генетиката.
 2. Монохибридно и дихибридно кръстосване.
 3. Взаимодействие между алелите на един ген.
 4. Взаимодействие между алелите на различни гени.
 5. Генетика на пола.

Дата: 11.06.20 г.

Тема на урока:  Произход и еволюционно развитие на човека(УП)

План на урока:

 1. Предшественици на човека – прачовеци;
 2. Висши маймуни (парапитеки); Дарвинов дриопитек, раонцитемапитеки;
 3. Австралопитеки
 4. Най – древен човек – архантроп
 5. Хомо хабилис
 6. Хомо еректус
 7. Древен човек – палеоантроп, неандерталски човек;
 8. Съвременен човек – неоантроп
 9. Кроманьонците
 10. Хомо сапиенс реценс

Домашна работа

Сравнете по анатомични белези неандерталците, кроманьонците и съвременния човек. Формулирайте изводи за тенденции в развитието на вида хомо сапиенс.

Палеонтологични, биогеографски доказателства за еволюцията

Дата: 04.06.20 г.

План на урока:

 1. Палеонтологични доказателства за еволюцията:
  1. ръководни вкаменелости – останки от организми, които са типични за даден геологичен период, живеели за кратко време, но не са били широко разпространени;
  1. изкопаеми(сборни форми) – организми, които имат белези характерни за различните систематични групи;
  1. филогенетични редове – поредица от изкопаеми форми на организми, които са живеели последователно и произлизат едни от други;
 2. Биогеографски доказателства.
 3. Доказателства на други биологични науки за еволюцията на организмите:
 4. Молекулярна биология
 5. Клетъчна биология
 6. Биохимия
 7. Генетика
 8. Геносистематика

Домашна работа:

 1. Какво изучава науката палеонтология?
 2. Преведете палеонтологични доказателства за еволюцията на организмовия свят на Земята.

Сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични и сравнителноембриологични доказателства за еволюцията

Дата: 28.05.20 г.

План на урока:

 1. Сравнителноанатомични доказателства:
  1. хомологни органи;
  1. рудиментарни органи;
 2. Сравнителнофизиологични доказателства;
 3. Сравнителноембриологични доказателства;

Домашна работа:

 1. Какво доказва биогенетичният закон?
 2. Какви доказателства за еволюцията привеждат сравнителната физиология и сравнителната ембриология?

Дата: 28.05.20 г.

 Тема на урока: Еволюция на организмите през различните геологични времена (семинар)

План на урока: За семинарния урок ще ви предложа няколко теми, по които можете да изготвите кратък доклад. Темите са:

 1. Архайска ера – поява и развитие на организмите;
 2. Протерозойска ера – подготовка на живота за завладяване на сушата;
 3. Палеозойска ера – развитие на растителния свят;
 4. Палеозойска ера – развитие на животинския свят;
 5. Мезозойска ера – развитие на растителния и на животинския свят;
 6. Мезозойска ера – ерата на динозаврите;
 7. Неозойска ера.