Архив на категория: Биология

Водата, като среда на живот и екологичен фактор.

Дата: 26.03.20 г.

Тема на урока: Водата, като среда на живот и екологичен фактор.

( Учебна подготовка)

План на урока:

Решете следните тестови задачи от работния лист

Зад.1.

Водата е среда на живот за:

А. мезофити

Б. хидрофити

В. хигрофити

Г. ксерофити

Зад.2.

Кое свойство на богата е предпоставка някои насекоми да се придвижват по повърхността на водните басейни?

А. висока температура

Б. високо повърхностно напрежение

С. разтворимостта

Д. реактивността

Зад.3.

Нектонът е екологична група, която включва животни:

А. които паразитират в други водни организми

Б. обитават повърхностния слой на водата

С. които се предвижват чрез плуване във водата

Д. прикрепени към дъното на водния басейн

Зад.4.

В коя група са изброени само биотични фактори:

А. човешката дейност, конкуренция, състав на почвата

В. светлина, топлина, конкуренция

С. температура, релеф, влага

Д. сътрудничество, хищничество, паразитизъм

Зад.5

Големите нефтени разливи в океана причинават смъртта на много водни организми, защото:

А. блокират достъпа на кислород от въздуха

Б. унищожават концентрацията на соли във водата

В. спират изпарението на водата

Д. блокират достъпа на азот от въздуха

Зад.6

Киселинните дъждове се образуват при:

А. гниене

В. свързване на киселинните оксиди от газовите емисии с вода

С. внасяне на пестициди в почвата

Д. изхвърляне на отпадни води от заводите

Биосфера

Дата: 26.03.20 г.

Тема на урока: Биосфера (Преговор и обобщение)

План на преговора:

Отговорете на въпросите:

Зад.1. Кои са съставните части на биосферата?

Зад.2. Кои са подсистемите на биосферата?

Зад. 3. Кои са организмите, които осъществяват кръговрата на веществата в екосистемите?

Зад.4. Чрез кои взаимоотношения се изразява функционалната структура на биоценозата?

Зад.5. Каква е структурата на хранителните пирамиди?

Зад.6. Кои антропогенни фактори имат отрицателно въздействие върху биосферата?

Влияние на екологичните фактори върху организмите (наблюдение на водното богатство в моя роден край – р. Тунджа)

Дата: 23.03.20 г.

Тема на урока: Влияние на екологичните фактори върху организмите (наблюдение на водното богатство в моя роден край – р. Тунджа)

Предварителна подготовка:

Забележка: поради невъзможност да се извърши наблюдението, да се потърси информация (постери, снимки, презентации) за състоянието на водата и биоразнообразието в река Тунджа, край град Ямбол в интернет платформите и да се попълни електронно таблицата!

 

Актуализиране на знанията за екологичните фактори;

Групиране на работни екипи;

Изследване на чистотата на водата и влиянието и върху организмите;

Оформяне на работен лист с критерии за оценяване чистотата на водата и попълване на таблицата по време на наблюдението:

Критерии за оценяване Отбелязване на резултати
Водата е прозрачна
Водата е от прозрачна до мътна
Водата е мътна
Водата е безцветна
Водата има син – зелен цвят
Водата е тъмнозелена или канелена на цвят
Водата няма мирис
Водата мирише на почва или водорасли
Водата мирише на гнило или канализация
Дъното е чисто
Дъното е светло тинесто
Дъното е тъмно или черно тинесто
Дъното е с камъни без обраствания
По дъното има камъни, обрасли в син- зелен цвят или зелено – кафяво
На повърхността на водата има листа и насекоми
На повърхността на водата има битови отпадъци, мазни петна и пяна

Антропогенни въздействия с положителен ефект.(семинар)

Дата: 19.03.20 г.

Тема на урока: 2 час: Антропогенни въздействия с положителен ефект.(семинар)

План на семинара:

 1. Мерки и технологии за опазване на околната среда:

А.) опазване на атмосферата

Б.) опазване на хидросферата

В.) опазване на педосферата

 • Опазване на природните ресурси и биоразнообразието в България
 • Международно сътрудничество за опазване на околната среда

За Дом. раб.

Като наблюдавате картината, подгответе кратка презентация или проект за Мерките, които трябва да се вземат за да се опази хидросферата и биоразнообразието.

Антропогенни въздействия с отрицателен ефект

Дата: 19.03.20 г.

Тема на урока: 1 час: Антропогенни въздействия с отрицателен ефект (семинар)

План на семинара:

 1. Световни екологични проблеми:
 • Изчерпване на природни ресурси
 • Климатични промени – локални изменения на климата и глобално затопляне
 • Замърсяване и разрушаване на почвата, увеличаване на пустините
 • Дефицит на чисти питейни води, замърсяване на Световния океан, намаляване на морските ресурси
 • Изсичане и опожаряване на огромни площи от влажните тропически гори, намаляване на биоразнообразието
 1. Видове замърсявания на природната среда според размерите на засегнатите участъци
 2. Източници на замърсявания в различните среди на живот

За Дом. работа

Изгответе доклад върху една от посочените теми по ваш избор:

 1. Замърсяване на атмосферата
 2. Последствия от замърсяването на хидросферата
 3. Замърсяване и унищожаване на почвите
 4. Намаляване на биоразнообразието на Земята