Архив на категория: Биология

Единство и многообразие на човешките популации

Дата: 21.05.20 г.

Тема на урока: Единство и многообразие на човешките популации (Дискусия)

План на урока:

Примерни теми за дискусия:

 1. Морфологични различия в човешките популации, появили се в резултат на адаптация към различните условия за живот на човека.
 2. Причини за възникването на понятието „човешки раси”.

Задачи:

 1. Изгответе доклад или презентация по една от двете теми(по избор);
 2. Проследете фиг.1 от учебника на стр.167 и напишете в какво се изразяват морфологичните различия (цвят на косата, пигментация на кожата, формата на черепа, лицето, носа и устните), които са се появили в резултат на адаптацията към различните условия за живот на хората в съответната географска област.

Дата: 21.05.20 г.

Тема на урока: Видообразуване (УП)

План на урока:

Изгледайте видео урока за Видообразуване на Кан Академия и споделете, кои са трите начина , по които протича истинското видообразуване? Сравнете ги по: а.) място, където протичат, б.) времето, за което се осъществяват; в.) разпространението им в природата;

Произход и еволюционно развитие на човека

Дата: 18.05.20 г.

План на урока:

 1. Палеонтологична история на човека.
 2. Антропогенеза: теория за произхода и еволюцията на човека;
 3. Предшественици на човека – прачовеци.
 4. Най – древен човек –   архантроп.
 5. Древен човек  – палеоантроп.
 6. Съвременен човек – неоантроп.

Домашна работа:

Изгледайте презентацията и запишете етапите през които преминава палеонтологичната история на човека;

Място на човека в организмовия свят

Дата: 14.05.20г.

 План на урока:

 1. Човекът – представител на царство Животни.
 2. Характерни белези на човека, определящи принадлежността му към род Хомо.
 3. Родствени връзки между съвременните човекоподобни маймуни и човека.
 4. Фактори, определящи еволюцията на човека.

Домашна работа:

Сравнете скелетите на съвременния човек и на човекоподобните маймуни, като използвате табл.1, фиг.3 и фиг.4

Основни насоки и пътища на еволюционния процес

Дата: 7.05.20 г.

План на урока:

 1. Биологичен прогрес: изразява се чрез възхода и процъфтяването на видовете и нарастването на биоразнообразието;
 2. Пътища на биологичния прогрес:
  1. ароморфоза – устойчиви приспособителни изменения на организмите;
  1. идиоадаптации – изменения, свързани със специфични приспособления, които са най – подходящи за определени условия на средата и са полезни в борбата за съществуване;
  1. ценогенеза – приспособителни изменения, които увеличават шансовете за оцеляване на организмите в ранните стадии на индивидуалното им развитие;
  1. обща дегенерация – приспособително изменение, при което се опростява вторично биологичната организация;
 3. Биологичен регрес: намаляване на числеността на систематичните групи, последвано от стесняване на ареала и масовото изчезване на много организми;
 4. Характерни черти на еволюционния процес.

Домашна работа:

 1. Назовете насоките на еволюционния процес и пътищата на биологичния прогрес;
 2. Поради кои белези цветните растения, насекомите, птиците и бозайниците са в биологичен прогрес?

Дата: 7.05.20 г.

 Тема на урок: Фактори на еволюцията (УП)                                   

План на урока:

Отговорете на следните въпроси след като преговорите урока Фактори на еволюцията:

 1. Какво е значението на изкуствения отбор, естествения отбор и борбата за съществуване?
 2. По какво си приличат и по какво се различават естественият и изкуственият отбор?
 3. Назовете трите форми на борба за съществуване и посочете примери за всяка от тях.

Mакроеволюция

Дата: 4.05.20г.

 План на урока:

 1. Същност на макроеволюцията.
 2. Дивергенция: процес на раздалечаване на белезите при родствени организми, в резултат на което се получават нови систематични единици;
 3. Паралелизъм: процес на сближаване на белезите на генетично близки систематични групи организми;
 4. Конвергенция: процес на сближаване на белезите на организми, между които няма близко генетично родство;

Домашна работа:

 1. Препис на плана.

Кои са приликите и разликите между микроеволюция и макроеволюци