Архив на категория: Химия

Фенол

26.03.2020г

1.Състав и строеж-фиг 29-1 от учебника
2.Физични свойства-фиг. 29-2 от учебника
3. Химични свойства – химичните свойства се определят от хидроксилна група, бензеновото ядро и взаимното им влияние.
а) реакции, които се отнасят до хидроксилната група – Водният разтвор на фенола променя цвета на синия лакмус в розово-червен
б) свойства , отнасящи се до бензеновото ядро-заместителни-халогениране, нитриране- фиг 29-4 и фиг. 29-5 от учебника
4.Физиологично действие и приложение
Разгледайте задачите на стр.89 от учебника
Решете теста от сайта уча.се. Може да използвате и други материали по Химия
Снимайте и изпратете.

Многовалентни Алкохоли

 19.03 2020г
1.Строеж и физични свойства-разглеждате фиг. 28-1 от учебника
2.Химични свойства
а)взаимодействие на глицерол с натрий-фиг. 28-2 от учебника
б)взаимодействие с киселини – получават се естери – фиг. 28-3 от учебника
в)взаимодействие с меден дихиродксид – етилен гликол и глицерол взаимодействат – качествена реакция за доказване на многовалентни алкохоли – фиг 28-4 от учебника
г) горене – запален етилен гликолът гори – получават се въглероден диоксид и вода
3.Употреба и получаване
Разгледайте задачите на стр. 86 от учебника и урока от сайта уча.се Попълнете всичко в тетрадките и снимайте отговорите и теста от уча.се и изпратете.

Етанол. Алканоли

Тема за 16.03.2020г
Етанол. Алканоли
1. Етанол-Етилов Алкохол
2. Състав и строеж-функционална група хидроксилна OH ковалентна полярна връзка,неподоленни електронни двойкипри кислородния атом,водородни връзки
3. Физични свойства
4. Химични свойства
а) взаимодействие с натрий
б) взаимодействие с киселини-естерификация
в) горене-въглероден диоксид и вода
5. Получаване и употреба-ферментация
6. Алканоли-хомоложен ред
Метанол
Домашна работа на стр 80 зад 1,2