Архив на категория: Химия

Наркотични вещества

за 28.05.2020 г
1.Определение-вещества,които приети в малки количества, приченяват сериозно нарушение в нормалната работа на нервната система на организма и водят до временно изменение на сетивните възприятия, мисленето и поведението на личността.

2Факториопределящи наркотичното действие

а) химичният строеж на наркотичното вещество от него зависи действието му върху определени мозъчни центрове

б).приета доза-

в) степен на привикване към наркотичното вещество

3. Видове наркотични вещества- наркотични вещества на основа на опиум -опиумът е най-старият  наркотик.получава се от получава се от разновидност на мака , разпространена в Близкия изток.
-морфин -първоначално се използвал като лекарство,по-късно се установява ,че неговата употреба предизвиква зависимост-хероин-стимуланти-кокаин мощно стимулиращо и обезболяващо средство. В началото на 20 век в медицината навлизат синтетични стимуланти,наречени амфетиминихалюциногени-производни на амфитамините вещества-метиловите амфитамини-канабис -освен като хашиш канабисът се употребява основно под формата на марихуана.В момента марихуаната е най-употребяваният наркотик в света

4.Употребата  на марихуаната,и хашиша имащи следните ефекти

а) ефекти върху поведението-двигателна система,

б) ефекти върху мисловните процеси и възприятията-разстройство на кратковременната памет и в усещане забавяне на времето

в )емоционални ефекти-изразяват се в сериозна депресия, дисбаланс, психическа дистрофия,страхови състояния

5.Нови психоактивни вещества-синтетични канабиноиди, стимулантии опиоди. НПВ покриват действието на цялата гама известни вече известни “ традиционни“ наркотици,действието им е многократно по-силно.

Полизахариди. Нишесте и целулоза

за 18.05.2020г

Полизахаридите са въглехидрати,чиито молекули са изградени от голям брой монозохаридни остатъци,затова при хидролизата им като краен продукт се получава монозахарид.

1.Нишесте-натрупва се като резервна храна в семената,корените,грудките

а) състав , строеж и  свойства- бял хигрокоскопичен прах , без вкус. Нишестето е смес от амилоза и амилопектин. Хидролизата на нишестето в човешкия организъм под действието на ензима амилаза. В лабораторни или промишлини условия за нея е необходимо нагряване в присъствие на киселина.( C6Н10О5)n– H2O H+(C6H10O5)m–- H2O,H+n/2С6Н12О11 малтоза+nC6H12O6 глюкоза където n > m Общо  ( C6H10O5) нишесте+n H2O–-H+––C6H12O6глюкозаб) значение и приложение-нишестето е основна храна  и източник на енергия в растителните и животинските организми

2. Целулоза-изгражда стените на хранителните клетки.Тя придава здравина и еластичност на растителните тъкани

а)състав,строеж и свойства-подобно на нишестето целулозата е природен полимер( C6H10O5)n.нейните макромолекули имат само линейна структура.за разлика от нишестето не се разтваря във вода и органични разтворители.разтваря се в швайцеров реактив -амонячен разтвор на Cu(OH)

2.При продължително варене в разтвор на неорганични киселини или под действие на ензима целулаза целулозата се хидролизира до глюкоза.(C6H10O5)n целулоза + n H2O– H+,t nC6H12O6 глюкоза

б) значение и приложение на естери- ацетати  и нитрати  и за  хартия

21.05.2020 г
Белтъци

Белтъчните вещества са природни високомолекулни съединения, влизащи състава на всички живи организми-в цитоплазмата,в клетъчното ядро, в кръвната плазма и лимфата, в костите, хрущялитеи мускулите, в кожата.Те изграждат ензимите, вирусите и др.
1.Състав и строеж на белтъците-качествен елементен състав -C,O,N,H,S понякога желязо, магнезий и други. Изградени са от Алфа Аминокиселини, свързани чрез пептидна връзка в макромолекули.В състава им влизат около 22 аминокисилинни остатъка. първична структура на белтъците-видът на алфа аминокиселинните остатъци и последователността на свързване в пептидната веригавторична структура на белтъците-водородните връзки възникнали между пептидните групи в една съща молекулатретична и четвъртична структура на белтъците-определят се от допълнителни междумолекулни взаимодействия , в които участват функционалните групи от алфа аминокиселините
2.Свойства на белтъците-сложният строеж на белтъчните вещества  определя и разнообразието на свойствата им

а) хидролиза- на степени белтъчни вещества–H2O,t––полипептиди–H2O––алфа аминокиселини

б) протеини и протеиди- в зависимост от продукти  от хидролизата

в) коагулация-под действие на някои соли

г )биуретова реакция-към алкален разтвор на белтък се прибави разтвор медна сол се получава виолетово оцветяванед

д) ксантопротеинова реакция-разтвор на белтък под действието на азотна киселина HNO3 се оцветява в жълто.

е) изгаряне на белтъци-усеща миризма на рог

Глюкоза. Монозахариди

11.05.2020г
Въглехидратите са голяма група органични съединения, широко разпространени в природата.Чрез тях се осигурява по-голяма част от енергията,необходима за жизнената дейност на организмите.

1.състав и строеж на молекулата-С,O и Н.Нейната молекулна формула е C6H12O6.Функционални групи в нейната молекула са следните:(-COOH-) карбоксилна, група         (CO) карбонилна група   и    ,(-OH)- хидроксилна група,циклична и алдехидна форма на глюкозата.

2.Свойства на глюкоза-качествени реакции реакция на сребърно огледало  с амонячен разтвор на Ag2O и взаимодействие с прясно утаен Cu(OH)2 и получаването на червена утайка от Cu2O.При тези две реакции се получава глюконова киселина.

3.Монозахариди-със същата молекулна формула C6H12O6 се записват други вещества-фруктоза,галактоза,маноза.Съдържа 5 хидроксилни групи.Фруктозата има кетонна група.Има циклична форма подобно на глюкозата.

4.Биологично значение и употреба

 14.05.2020г

тема на урока Захароза.Дизахариди Захарозата е познатата ви кристална захар. В света най-големи количества се добиват от захарната тръстика,а в Европа- от захарно цвекло.

1.Състав, строеж и свойства с установен количествен състав С12 Н22О11,многовалентен алкохол реакция с прясно утаен Cu(OH)2 се получава бистър тъмносин разтвор.При хидролиза на захарозата се получават монозахаридите глюкоза и фруктоза. C12H22O11+ H2O= C6H12O6+C6H12O6.Смес от равни количества от глюкоза и фруктоза се нарича инвертна захар,и тя кристализира трудно.

2.Дизахариди-могат да се разгледат като получени от две молекули монозахарид, които се свързват чрез отделяне на молекула вода.

3.Значение и употреба-има важно значение като храна.Усвоявава се лесно от организма,където под действието на ензима инвертаза се извършва хидролизата и.
 

Сапуни и Синтетични миещи вещества

за 07.05.2020г

1. Състав и получаване-Сапуните са смес на натриево и по-рядко калиеви соли на висши мастни карбоксилови киселини. Напр С15Н3COONa-натриев палмитат( твърд )сапун : C15H31COOK калиев палмитат( течен )
2. Свойства на сапуните-по състояние сапуните са твърди, течни, гелеобразни.Добре разтворими във вода
а)хидролиза-във вода сапуните се дисоцират разпадат на йони-карбоксилатни и натриеви или калиеви. Водните разтвори на сапуните имат основен характер и pH>7RCOO-+K+ +H+ +OH- = RCOOH+ + K+ +OH-
б) отнасяне в твърда варовита вода и в кисела среда
2C17 H35 COOK+CaCl2=(C17H35)2Ca+  2KCl Пресичат се в кисела среда -получават се неразтворими карбоксилови киселини RCOONa+HCL=RCOOH+NaCl Измивното действие на сапуните се дължина карбоксилатния йон. В него има две части полярна и неполярна. Полярната част е разтворима във вода (хидрофилна)и неполярна  е неразтворима във вода( хидрофобна), но се разтваря лесно в мазнини.
3. Синтетични миещи вещества
а) анионни детергентите са алкални соли на моноестерите на сярната киселина с висши едновалентни алкохоли най често натриевоалкилсулфати или соли на сулфоновите киселини

б) катионни детергенти

в) нейонни детергенти-полиетер CH3(CH2)10OCH2CH2(OCH2CH2)7OH
Разтворите на СМВ имат pH=7. Измивното им действие не се влияе от рН на средата и от твърдостта на водата. Това ги прави по-широко приложими от сапуните.

4. Екологични проблеми и физиологично действие на СМВ-замърсяването на околната среда. предизвикват загиване на флората и фауната. За целта се търсят СМВ , които се разграждат от бактерии. действат силно обезмасляващо върху кожата и понякога предизвикват алергични и гъбични заболявания.

Мазнини

 за 04.05.2020 г
 Мазнините, наред с въглехидратите и белтъците, изграждат растителните и животинските организми.
1.Състав, строеж – Животинските мазнини и растителните масла са най-разпространените естери на висшите мастни киселини и ненаситени киселини с глицерола. Карбоксиловите киселини, от които се получават мазнините, се наричат най-общо“ мастни киселини“.
2. Видове мазнини – растителни и животински. Според състоянието си твърди и течни.мазнини. Мазнини , които съдържат остатъци от мастни киселини с една иби по-вече двойни връзки между въглеродни атоми , са ненаситени  и течни.Често се наричат масла рибено масло.
3. Разпространение- маслата и мазнините участват в строежа на растителните и животинските организми. природните и използваните за хранителни цели мазнини не са химически еднородни съединения. В състава им освен прости и смесени триацилглицероли влизат и някои витамини(краве масло-витамин А, в рибеното масло-вит.Д) ,багрилни вещества (, Бета каротен) и др
4. Свойства-

а) физични свойства – Мазнините и маслата по-леки от водата не се разтварят в нея.разтварят се в органични разтворители – бензин,хлороформ ,тетрахлорометан Лоши проводници на топлина,което е важно за топлинната регулация на животинските организми.Дебелият слой мазнина предпазва полярните мечки от въздействието  ниски температури.
б) химични свойства-хидролиза в кисела среда – чрез нагряване с вода в присъствие на сярна киселина H2SO4. Получава се смес от глицерол C3H5(OH)3и висши мастни киселини – с алканова основа – процеса е необратим осапунване- сапуни  (Алкални соли на висши карбоксилови киселини)в)в човешкия организъм – под действието на ензима липаза, мазнините се хидролизират в тънкото черво.

г)гранясване на мазнини-при продължително стоене на въздух, светлина, и влага мазнините гранясват

д)хидриране – течните масла могат да се втърдяват чрез хидрираненапр. C3H5(OCOC17H35)+3H2=C3H5(OCOC17H35)3 при 200 С и кат NiПолучените чрез хидриране на маслата твърди мазнини са основна съставна част на маргарина.е)горене-мазнините са източник на енергия за растенията, животните и хората. При изгарянето на мазнини в човешкия организъм се получава въглероден диоксид, CO2,който се отделя при дишането.
5. Добиване – Животинските мас и лой чрез стапяне, кравето масло чрез центрофугиране
6. Биологично значение и приложение – мазнините са важни източници на енергия. при разграждането им в организма се отделя двойно количество енергия, отколкото при разграждането на същите количества захар или белтъчини.те са основни хранителни вещества,разпадат се на глицерол и висши мастни киселини