Архив на категория: Химия

Азотна киселина

05.05.2020 г
1.Строеж и физични свойства-молекулен строеж. Кислородсъдържаща киселина.-N,O,H
Смесва се с водата във всяко обемно отношение. Разтвор с масова част 65 %-67%  се нарича концентрирана азотна киселина HNO3. Оцветена е в жълто от разтворения в нея азотен диоксид-NO2, агресивно действие. Концентрираната азотна киселина е нетрайна и се разлага при обикновени условия. и отделя атомен кислород, който е много активен
2 Химични свойства на разредена  азотна киселина-HNO3

а)дисоциация- НNO3= H+ +NO3-водороден положителен йон и нитратен отрицателен йон.Киселинните свойства се дължат на водородните йони.pH,<7
б)взаимодействие с метали -получават се нитрати с изключение на Mg,Ca ,Mn при ниска температура.

в)взаемодействие с основни оксиди -получават се нитрати и водаг)взаимодействие с основи- процеса е неутрализациянапр HNO3+ NaOH=NaNO3+ H2O3. Приложение-азотни минерални торове, багрила, пластмаси, взривни вещества, лекарства, гравиране на метални изделия

Сярна киселина-Н2SO4

28.04.2020г
1.Състав и физични свойства-

а) строеж – съставена от от елементите водород, сяра  и кислород свързани с ковалентни полярни връзки. Кислородсъдържаща киселина В зависимост от съдържанието на вода тя е позната като концентрирана и разредена сярна киселина.

б) физични свойства – чистата сярна киселина е безцветна,маслообразна течност. Концл Н2SO4 съдържа до 5% вода,плътност.=1.83г/см3.Конц. сярна киселина жадно поглъща водата,силно хидроскопична.Винаги се налива киселина във вода при непрекъснато разбъркване.Разтворът непрекъснато се разбърква защото реакцията е екзотермична.в)химични свойства – Конц и разред сярна киселина имат различни химични свойства..Конц вваимодейства със слабо активни метали мед, сребро и други.., със соли на ппо летливите и по слабо активни киселини напр H2SO4+NaCl=  Na2SO4+HCl .к сярна киселина се разлага при нагряване H2SO4-H2O+SO2+O.Във воден разтвор р.H2SO4 се разлага на йони 2H+ +SO42-.Разредената сярна взаимодейства с активни метали ( Mg,Ca,Zn,Fe)
2.Получаване- на три етапа получаване на SO2, превръщане на диоксида в SO3 , поглъщане на SO3 с H2O.

3.Приложение на сярна киселина-битова химия,лекарства,синтетични влакна,минерални
– торове, багрила, пиротехника, металургия, нефтопреработване, акумулатори, соли на  H2SO4

Кръговрат на азота в природата


1.Определение – преминаването на азота под формата на различни съединения от атмосферата в почвата и оттам обратно в атмосферата се нарича кръговрат на азота в природата и е пряко свързан с поддържането на живота на Земята.

2.Преминаване на азота от атмосферата във водите и почвата

3.Преминаване на азота  от водите и почвата в атмосферата

4.Кръговрат на азота в природата и човекът

Оксиди на Азота

07.04.2020 г
Тема на урока:
Оксиди на Азота-N
1.Азотни оксиди
а) строеж-физични свойства-пет оксида-диазотен оксид N2O,азотен оксид NO,диазотен триоксид N2O3,диазотен пентаоксид N2O5
1,2,3,4 , 5 валентност е  азота
N2O иNO-неутрални
N2O3, NO2, N2O5 – взаимодействат с вода, киселинни оксиди са, образуват кислород съдържащи киселина
б) химични свойства – NO и NO2- за получаване на азотна киселина
N2O3 взаимодейства сH2O- получава се азотиста киселина HNO2
NO2 взаимодейства с вода получава се азотиста и азотна киселина
N2O5 взаимодейства с вода получава се HNO3 азотна киселина
3. Разпространение и значение- Оксидите на азота са отровни без диазотният оксид N2O
Азотният оксид се получава при гръмотевични бури и се окислява до азотен оксид NO.
Едни от причинителите  на киселинните дъждове  и замърсители на околната среда.