Архив на категория: История

Модернизация на всекидневието след втората индустриална революция

ЗА 20.05.2020г. – сряда

План на урока

1.Промени във всекидневието на хората (начина на живот)

а) развитие на образованието и науката –нови училища, колежи, университети

б) модернизиране на домовете-хладилници,перални машини, телефони, използване на консервирани храни,електрическата крушка

в) урбанизация на градовете и тяхното благоустрояване-електричество, автомобили,трамваи, автобуси,телеграфът,подземни железници, болници, градски паркове

2. Социални контрасти в обществото ( буржоазия и работническа класа)

а) причини-индустриализацията и урбанизацията

б) промяна в начина на живот

– средната класа ( средна буржоазия)-притежава благоустроени къщи,прислуга, време за развлечения(спорт, пътешествия, изложби, кинотеатри)

– работническата класа(80%) ниско заплащане, болести, неграмотност, домовете са без канализация, течаща вода, електричество

в) политически обединения на работниците

  След като научите урока отговорете писмено в тетрадките на въпросите:

  Как се отразяват техническите нововъведения върху всекидневието?

  С какво се занимават хората в свободното си време?

Втората индустриална революция

Здравейте, 8 клас!

За днес 19.05.2020 –Учебна подготовка върху Втората индустриална революция (стр.148 от учебника)

Отговорете на следните въпроси писмено в тетрадките:

Кога започва?

Какви открития са извършени в комуникациите?

Какви открития са извършени във военната техника?

Кои са новите източници на енергия?

По какъв начин електричеството  променя живота на хората? Как влияе върху околната среда? –коментирайе изображението

Втората индустриална революция

За днес 14.05.2020г. по история новата тема е: Втората индустриална революция (стр.148 от учебника)

Първата индустриалната революция е свързана с прехода от ръчно към машинно производство и започва най-напред  в Англия в началото на XVIII в.Държавата става водеща икономическа сила ,наричали я,,работилницата на света“ ,тъй като изнасяла машини в целия свят.Индустриалната революция променя дълбоко и завинаги европейското общество. Европа вече никога нямало да бъде същата. Бързото развитие на науките и технологиите през втората половина на XIXв. постепенно дава отражение и върху бита на хората. Този бурен напредък наричаме втора индустриална революция.

План на урока

  1. Начало на Втората индустриална революция-втората половина на XIXвек.
  2. Научни открития и нововъведения

а) нови източници на енергия-електричеството и нефта

б) изобретения-двигателя с вътрешно горене , електромотора

в) нововъведения в транспорта-дирижабли, автомобили, моторни лодки, мотоциклети,автобуси и камиони(1904), самолетостроене

г) нововъведения в електричеството-строителство на електростанции, електрическата крушка,електрически трамваи, електрифициране на метрото и жп.линиите

     3. Изобретения в съобщенията(комуникациите)-телеграфът,телефонът,първата градска телефонна станция(1878)

     4. Открития в леката промишленост и селското стопанство-хладилник, лекарства и торове в селското стопанство,трактори, консервираните храни

     5. Военната техника-танкове, зенитни оръдия , картечници, бойни отровни вещества

     6. Технологии в изкуството-фотографията, киното

     7. Последици от Втората индустриална революция

          а) променя се мисленето на хората-засилва се вярата в науката

         б) подобрява се бита

         в) благоустрояване на градовете

Задачи:

Начертайте таблицата в тетрадките и отговорете на въпросите(стр. 149 от учебника)

  1. Кои са нововъведенията по време на Втората индустриална революция?
  2. По какво се различават нововъведенията и откритията по време на двете индустриални революции?

Нации и национализъм

За 12.05.2020г. -вторник

Нова тема: (стр145 от учебника)

План на урока

1.Формиране на нациите-втората половина на XVIIIв.

а) определение-голяма група от хора, която живее на една територия , има обш език, култура и минало , и единен национален пазар.

Нацията е по-широко понятие от народността. Народността се формира през епохата на Средновековието, а нацията през епохата на Новото време.

б) ролята на интелигенцията за утвърждаване на нацията- писатели и поети в своите произведения издигат идеята за единство сред населението, идеята за патриотизма и любовта  към родината.

2.Изграждането на национални държави-протича по различен начин

 а) в Западна Европа- борбата е срещу абсолютната кралска власт, за конституционна монархия и демократични права и свободи на гражданите ( равенство на всички пред закона, всеобщо избирателно право , защита на частната собственост)

б) сред  Балканските народи-борба за освобождение и възстановяване на независимите им държави.

в) при колониалните народи на  Северна  и Южна  Америка –за независимост от техните метрополии(държава, която притежава колонии)

3.Шовинизъм-краен национализъм, чувство на превъзходство на една нация над друга.Подценяване, пренебрежение,омраза,ненавист, нетърпимост към другите нации.

При шовинизма се винят етническите малцинства за неуспехите на държавите.

Задача:

Проучете чрез интернет случая с Алфред Драйфус и напишете кратко съобщение по следния план:

Какви са обвиненията срещу френския офицер?

Кои политически и културни дейци са сред защитниците му?

Как се използва делото в политическия живот на Франция?

Обществени движения и политически учения през XIX век.

За днес 7.05. имате учебна подготовка върху Обществени движения и политически учения през XIX век.(142 стр. От учебника)

Научихте ли понятията? Който още не ги е  записал, да ги запише в речника на тетрадката  и да  ги научи.

1.Отговорете на следните въпроси:

В какво се изразяват основните принципи на консерватизма?

За какво се обявяват представитителите на либерализма?

Какви са целите на социалистите?

2. Прочетете документа на стр.144 и отговорете на въпросите  след него.  Либерал и консерватор в партия на игра на дама в парижкото кафене ,,Ламблен“-1820г.

През 19 век кафенетата се превръщат в места за  общуване и бистрене на политиката.Опишете освните персонажи на картината. Разпознайте консерватора и либерала.

Какви са обстановката и настроението в кафенето?

Худ. Луи Леопллд Боали