Архив на категория: Биология

Червеногушата гъска

Дата: 16.06.20 г.

Тема на урока: Червеногушата гъска(дискусии и проекти)

План на урока:

 1. Разпространение и обща характеристика.
 2. Прочетете гледните точки на участниците в дискусията.
 3. Анализирайте различните мнения, като имате предвид за плахите за червеногушата гъска.
 4. Вземете павилно решение за вашето отношение към проблема и го подкрепете с аргументи.

Вълците

Дата: 08.06.20 г.

Тема на урока: Вълците (дискусии и проекти)

План на урока:

 1. Прочетете гледните точки на участниците в дискусията.
 2. Анализирайте различните мнения, като имате предвид заплахите за вълците.
 3. Вземете правилното решение за вашето отношение към проблема и го подкрепете с аргументи.

Домашна работа:

Избройте основните заплахи за вълците в България

Въздействие на човека върху природата. Устойчиво развитие

Датa: 02.06.20 г.

План на урока:

 1. Въздействие на човека върху природата:
  1. намаляване на ресурсите от енергия и храна за хората;
  1. увеличава се замърсяването на околната среда – вода, въздух, почва;
  1. отнема се жизненото пространство и ресурси, необходими на другите организми;
 2. Определение за устойчиво развитие:
 3. Развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да отнема възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени нужди.

Домашна работа:

Като използвате Таблица1, 2 и 3 от учебника, изгответе презентация на тема: Въздействие на човека върху природата;

Биоразнообразие и единство в природата

Дата: 26.05.20 г.

План на урока:

 1. Равновесието „организми – среда”:
 2. Животът продължава благодарение на непрекъснатото преминаване на веществата от неживата природа в организмите, и обратно – от организмите в неживата природа;
 3. Биоразнообразие:
 4. Безгръбначни животни  – около 30 000 вида;
 5. Гръбначни животни – около 800 вида;
 6. Растения и гъби – повече от 10 500;
 7. Ендемити: видове, които имат ограничена разпространение – срещат се в отделен водоем, планина, географска област и т.н.;
 8. Примери:
 9. Български омайник;
 10. Рилска иглика;
 11. Червен аполон;
 12. Голям син бегач;
 13. Горски сънливец;

Дата: 26.05.20 г.

Тема на урока: Биоразнообразие и единство в природата

План на урока:

Български омайник /Geum bulgaricum /

Описание: Многогодишно тревисто растение, достигащо до 60 см. Стъблото е облистено по цялата дължина с ланцентни листа, дълги до 10 см. В горната си част стъблото често е разклонено и всяко разклонение при добре развитите индивиди завършва с цвят.. Венчелистчетата са яркожълти, и с червени прашници на тичинките.  Размножава се главно със семена. Местообитание: По стръмни скалисти склонове, на влажни места из храсталаци, по скални сипеи и поляни до  2800 м н.в.

Цъфти: юли-август.

Екостатус: Балкански  ендемит.Защитен вид от Закона за биологично разнообразие.

Видът е включен в ЧКнига на РБългария.

Описание: Игликата е многогодишно тревисто растение, достигащо до 39 см. Стъблата изправени, листата събрани в розетка, отгоре покрити с жлежисти власинки.Размножава се със семена.

Местообитание:Расте по влажни места богати на торф, край потоци, езера и на мястото на стари преспи между 1900 – 2800 м н.в.

Цъфти: юни- юли.

Любопитно:Наричат я божествена, защото има способността да оцелява до (-40°С).

Екостатус: Локален ендемит.Реликт. Видът е включен в ЧКнига на РБългария.Включен в Европейския списък на редките, защитени и ендемични растения.

Гръбначни животни

Дата: 19.05.20 г.

Тема на урока: Гръбначни животни (упражнение)

План на урока:

 1. Морско конче: тялото е покрито с люспи, странично сплеснато с изпъкнало коремче; женската снася яйцата в джоб, който се намира върху тялото на мъжкия;
 2. Листоопашат гекон: с кафяво – сивкава окраска на роговите люспи, животното прилича на изсъхнал лист;
 3. Химера – дълбоководен обитател; има тънка и дълга опашка, добре развити големи гръдни перки;
 4. Еквадорската дървесница (хемифрактус) – е хищник, който се храни с жаби;
 5. Киви: имат закърнели крака, плътни и тежки кости;
 6. Змиегущер: тялото е покрито с твърди рогови люспи, храни се с дребни змии, гущери и с малките на птиците;

Домашна работа:

 1. Препис на плана в тетрадката за работа в клас;
 2. Прочетете урока на стр. 153 от учебника и попълнете таблицата на стр. 58 от Учебната тетрадка (поставете знака „+”, като определите всеки един от представителите). Който няма Учебна тетрадка, работи в учебника, стр. 154;