Архив на категория: Български език и литература

„Заточеници“, Пейо Яворов

07.04.2020 г. (вторник) – литература – 

 1. Прочетете елегията „Заточеници“ (стр. 190 – 191 от учебника по литература).
 2. Запознайте с живота и творчеството на Пенчо Славейков и с рубриката : „Литература и история“ на стр. 194  и „Жанрът“ на стр. 195  и  „Композиция“ и „Темите“ на стр. 195 от учебника по литература.

https://www.youtube.com/watch?v=kqhpAY2dByg – личността на Яворов

https://www.youtube.com/watch?v=m42VZV2rrWs – биографията на поета

https://www.youtube.com/watch?v=IQiC1vQSoMc – елегията

Домашна работа:

– Резюме на рубриката: „Авторът“

– Що е елегия?

– Какъв е поводът за написването на елегията?

По желание: https://www.youtube.com/watch?v=MeorOqXnMJM

едно от най-известните стихотворения на Яворов

ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО. СЪСТАВНО СКАЗУЕМО

учебна подготовка – 06.04.2020 (понеделник)

ТЕСТ  – ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО. СЪСТАВНО СКАЗУЕМО

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 12. включително.

Преди 140 години, в разгара на Руско-турската освободителна война

(1877 – 1878), един малоброен отряд от 7500 души трябва да спре 30-хи-

лядната армия на Сюлейман паша, чиято цел е преминаването от Южна в

Северна България, за да окаже помощ на обсадения в Плевен Осман паша.

Шипченският отряд е командван от ген. Николай Столетов, който организира безупречно отбраната на прохода, разполагайки отряда на две позиции– предна и главна.

Предната включва връх Свети Никола (дн. връх Шипка), Орлово гнездо и терасата източно от върха, а главната – Централната, Волинската и Северната височина. Решителните боеве за Шипка, влезли в българската история под името Шипченска епопея, се водят между 21 и 23 август (9 – 11 август по стар стил). Българските опълченци и руските воини бранят прохода самоотвержено и с цената на много жертви и нечуван героизъм устояват на турските атаки и постигат целта си – Шипка се превръща в непревземаема крепост и непреодолима преграда. Днес някогашното бойно поле е превърнато в мемориален комплекс – Национален парк музей „Шипка“. Той включва 26 паметника, братски могили, възстановки на позиции, батареи и землянки, маркировки на окопи. Първите паметници са построени непосредствено след края на войната, а останалите – в първите десетилетия след нея. Но венецът на комплекса е величественият Паметник на свободата. За първи път идеята за изграждане на паметник, който да увековечи подвига на опълченци и руси, се издига от депутатите на Учредителното събрание в Търново през 1879 г. Тази идея обаче не се осъществява през следващите 45 години. Едва през 1921 г. на конгрес на Опълченското поборническо дружество „Шипка“ се взема решение да се издигне паметник в чест на 50-годишнината от шипченските боеве.

По материали от интернет

 1. Текстът е:

А) откъс от разказ В) научнопопулярна статия Б) репортаж Г) интервю

 1. По коя особеност текстът се отличава от художествените текстове?

А) условност В) образност Б) информативност Г) експресивност

 1. Каква НЕ е целта на текста?

А) да предостави информация, свързана с боевете на връх Шипка

Б) да поднесе информация за Националния парк музей „Шипка“

В) да даде информация за издигането на паметник в чест на борците

Г) да информира за точния брой на загиналите в боевете на Шипка

 1. Коя информация НЕ е вярна според текста?

А) Армията на Сюлейман паша, която цели да премине от Южна в Северна България, наброява 30 000 души.

Б) Предната позиция на отбрана включва връх Свети Никола, Орлово гнездо и терасата източно от върха.

В) Решителните сражения между опълченците, русите и османците, известни като Шипченска епопея, продължават три дена.

Г) Решението за изграждане на паметник, увековечаващ подвига на опълченци и руси, се взема през 1879 г.

 1. Кое твърдение е вярно според информацията в текста?

А) Руско-турската освободителна война се води в периода 1877 – 1887 г.

Б) Николай Столетов разполага защитниците на две позиции – предна и задна.

В) Най-значимата част от мемориалния комплекс е Паметникът на свободата.

Г) Решителните сражения са се водили между 9 и 22 август (по стар стил).

 1. Как е осъществена връзката между първото и второто изречение в последния абзац?

А) чрез показателно местоимение и контекстов синоним

Б) чрез показателно местоимение и лексикално повторение

В) чрез лично местоимение и синоним

Г) чрез лично местоимение и повторение

 1. Посочете съставното глаголно сказуемо, употребено в първия абзац на текста.
 1. В кое от посочените изречения има еднородни определения?

А) Днес някогашното бойно поле е превърнато в мемориален комплекс – Национален парк музей „Шипка“.

Б) Решителните боеве за Шипка се водят между 21 и 23 август (9 – 11 август по стар стил).

В) Първите паметници са построени непосредствено след края на войната, а останалите – в първите десетилетия след нея.

Г) За първи път идеята за изграждане на паметник, който да увековечи подвига на опълченци и руси, се издига от депутатите в Търново.

Прочетете даденото изречение и изпълнете задачите от 9. до 12. включително.

Шипченският отряд е командван от ген. Николай Столетов, който организира безупречно отбраната на прохода, разполагайки отряда на две позиции – предна и главна.

 1. Каква синтактична служба изпълнява изписаната с по-тъмен шрифт дума в изречението?

А) определение В) допълнение

Б) обстоятелствено пояснение Г) подлог

 1. С коя дума може да се замени изписаната с по-тъмен шрифт дума в изречението, така че да не се промени смисълът?

А) почтено Б) безусловно В) примерно Г) отлично

 1. Запишете с думи броя на сказуемите в изречението.
 2. Преобразувайте подчертаната част в просто изречение, като запазите смисъла и се съобразите с пунктуационните правила.
 1. В кое от следните изречения откривате съставно именно сказуемо?

А) Вчера изкачихме връх Шипка и се снимахме за спомен.

Б) Голяма част от класа чу беседата за Шипченската епопея.

В) Изглеждаха щастливи, виждайки отблизо връх Шипка.

Г) Връх Шипка се посещава от множество туристи.

 1. Посочете изречението, в което НЯМА съставно именно сказуемо.

А) Шипченските боеве са важна част от историческата ни памет.

Б) Досегът до този прочут връх беше моята награда.

В) Шипка е върхът, който е възпят в една от Вазовите оди.

Г) Не бяхме виждали връх Шипка преди тази екскурзия.

 1. В кое от следните изречения НЕ откривате съставно глаголно сказуемо?

А) Споделих с родителите си, че искам да посетим връх Шипка, за да опозная нашата история.

Б) Когато съм в планината, мога да усетя атмосферата на борбите за освобождение.

В) Наблюдавайки Паметника на свободата, не спирам да мисля за тежката

борба, която са водили нашите предци.

Г) Дълго време продължих да си представям колко ожесточена е била битката, разиграла се на връх Шипка.

„Обособени части в простото изречение“

Припомнете си:  https://www.youtube.com/watch?v=U-U2ArmkFFA&feature=youtu.be&t=1055

ТЕСТ – ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ

Прочетете текста и изпълнете задачите.

Щом прекрачиха широкия каменен праг, четиримата хобити спряха и запримигваха. Намираха се в дълга стая, сгряна от лампи, закачени по гредите на ниския таван. Високи жълти свещи горяха на масата от тъмно полирано дърво.

В дъното на стаята, с лице към входа, седеше жена. Дълга руса коса се къдреше по раменете ѝ, туниката ѝ бе зелена като млада тръстика,  обсипана със сребърните мъниста на росата. Златният ѝ пояс имаше формата на пплетеница от перуники, изпъстрени с небесносините очи на незабравки. Край нозете ѝ, в широки съдове от кафява и зелена глина, плуваха бели лилии, сякаш жената се бе възкачила на трон сред езеро.

Из „Властелинът на пръстените“, Джон Р. Толкин

 1. Текстът е:

А) научна статия; В) част от роман; Б) информационна бележка; Г) народна приказка.

 1. За коя сфера на общуване е характерен даденият текст?

А) битовата; Б) научната; В) медийната; Г) естетическата.

 1. Какъв е видът на изречението?

Намираха се в дълга стая, сгряна от лампи, закачени по гредите на ниския таван.

А) сложно съчинено без обособени части; Б) сложно съчинено с обособена част

В) просто с една обособена част; Г) просто с две обособени части

 1. В кое изречение НЯМА обособена част?

А) Златният ѝ пояс имаше формата на плетеница от перуники, изпъстрени с небесносините очи на незабравки.

Б) Дълга руса коса се къдреше по раменете ѝ, туниката ѝ бе зелена  катомлада тръстика, обсипана със сребърните мъниста на росата.

В) Край нозете ѝ, в широки съдове от кафява и зелена глина, плуваха бели лилии, сякаш жената се бе възкачила на трон сред езеро.

Г) Във всички изречения има обособени части.

Прочетете даденото изречение и изпълнете задачите.

Щом прекрачиха широкия каменен праг, четиримата хобити спряха и

запримигваха.

 1. В кое изречение е допусната грешка при употребата на обособена част?

А) Придвижваше се уверено по пътя, карайки новото си колело.

Б) Разхождайки се спокойно в парка, внезапно задуха вятър.

В) Тя научи всичко за певеца, прочитайки автобиографията му.

Г) Дърветата създаваха приятно усещане, поклащайки леко клони.

 1. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) В полето се мяркаха работници, наведени над житните класове.

Б) Отваряйки вратата, веднага разбра какво се е случило.

В) Лозите, отрупани със сочни плодове, изкушаваха минувачите.

Г) Реката, преливаща от топящите се ледове бучеше силно.

 1. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Пролетното ухание свежо и чисто омайваше.

Б) Уверена и спокойна, тя спечели присъстващите.

В) Боряна, изпълнена с нови надежди се усмихваше.

Г) Излезе на двора огласян от жизнерадостен детски смях.

 1. Редактирайте текста, като отстраните допуснатите правописни, пунктуационни и граматични грешки.

Дълго седя под охаещото ябалково дърво. Пред погледът му се испреч-ваха жатвари натоварени със ярко златисти житни снопове. Прибираха се по къщите изградени и от кал и от слама и от пръчки. Спяха около четири пет часа ставаха преди изгревът на слънцето огряващо цялата месност и отново потегляха към полето даващо им прехрана.

„Заточеници“, Пейо Яворов

3.04.2020г.

Литература 

 1. Прочетете елегията „Заточеници“ (стр. 190 – 191 от учебника по литература).
 2. Запознайте с живота и творчеството на Пенчо Славейков и с рубриката : „Литература и история“ на стр. 194  и „Жанрът“ на стр. 195  и  „Композиция“ и „Темите“ на стр. 195 от учебника по литература
 3. Домашна работа:

  – Резюме на рубриката: „Авторът“

  – Що е елегия?

  – Какъв е поводът за написването на елегията?

 4. По желание: https://www.youtube.com/watch?v=MeorOqXnMJM

-едно от най-известните стихотворения на Яворов

https://www.youtube.com/watch?v=kqhpAY2dBy

-личността на Яворов

https://www.youtube.com/watch?v=m42VZV2rrWs  – биографията на поета

Есе

Напишете есе на избрана от вас тема:

„Как ще се промени светът след пандемията с корона вирус?“

„Свободата на личния избор в съвременното общество“

„Най-трудната част от това да бъдеш дете“

„Какво харесвам най-много в училище“

„Ако аз бях учител“

„Най-добрият съвет, който ми е дала майка ми“

„Да отговорим ли на насилието с насилие?“

„Защо да не бъдем по-човечни?“

„Моята родина и какво мога аз да направя за нея“

Срок до 09.04.2020 г.

Изпращайте вашите есета на имейл: i.mutafova@abv.bg