Архив на категория: История

Изходно ниво

1.С появата на кой народ в Европа  се поставя началото на Великото преселение на народите:

А) древните елини

Б) славяните

В) хуните

Г) арабите

2.Коя е главната цел на външната политика на  император Юстиниан I ?

А) възстановяване на Римската империя

Б) покоряване земите на Персийската империя

В) прогонване  на славянските племена от Балканите

Г) спиране на арабското нашествие в Европа

3.При кой владетел Франската държава се превръща в империя?

А) Хлодвиг     Б) Карл Мартел           В) Карл Велики     Людовик  Благочестиви

4. Западноевропейското общество представлява пирамида от следните съсловия:

А) духовници, аристократи,селяни

Б) духовници, буржоа, селяни

В) поклонници, буржоа, селяни

Г) поклонници,аристократи,селяни

5.Кои градове са столици на Първото българско царство?

А) Плиска, Преслав, Охрид

Б)  Фанагория,Плиска,Преслав

В)Преслав, Охрид, Търново

Г) Преслав, Търново, София

6.Кое е общото между християнството и исляма?

А) украсяването на храмовите  постройки с образи на светци

Б) вярата в един върховен бог

В)  отношение към владетеля

Г) да се молят 5 пъти дневно

7.Как се наричат вярващите християни последователи на Римската църква?

А) католици     Б) православни     В) езичници       Г) юдеи

8.  Коя е причината за Първият кръстоносен поход ?

А) речта на папа Урбан Втори на църковния събор в град Клермон

Б) превземанетона Йерусалим от селджукските турци

В) стремежът на духовенството да наложи влиянието си  на Изток

Г) стремежът на рицарите да покажат смелост

9. В коя  от двойките държава-владетел е допусната грешка?

А) Франция- Филип II Огюст

Б) Англия- Уйлям Завоевателя

В) Византия- Балдуин I

Г) Свещената Римска империя- Отон I

10. Посочете къде избухва освободителното въстание на братята Петър и Асен.

   А) Преслав   Б) Ловеч    В) Търново      Г) Средец

11. За кой български владетел се отнася текстът?

„ В лятото на 1230 г …издигнах из основи и с живопис украсих докрай  пречесната тази  църква в името на светите 40 мъченици“

А) Калоян     Б) Иван Асен II   В) Ивайло    г) Иван Шишман

 12.Кое понятие онагледява изображението?

А) рицарите       Б) мисионери      В) легионери        Г) войни-земеделци

13.  Кои държави воюват  една срещу друга в Стогодишната война (1337-1453)

  А) Англия и Свещената Римска империя

  Б) Англия и Франция

  В) Свещената Римска империя и Византия

  Г) Франция и Свещената Римска империя

14.Кое твърдение съответства на значението на думата хайдути?

     А) нормански рицари,завоеватели на Англия

     Б) крепостни селяни

     В) въоръжени християни, противопоставящи се на османската власт.

     Г) свободни селяни воини      

   15. Българските земи са окончателно завладени от османците през:

         А) 1395 г., след битката при Никопол

         Б) 1393 г., след завладяването на Търново

         В) 1396 г., след завладяването на Видин

   Г) 1389 г., след битката при Косово поле

   16. С какво се украсявали книгите през Средновековието ?

     А) миниатюри   Б) карикатури   В) мозайки   Г) витражи

    17 . Напишете заглавие на картата:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18.Обяснете понятията:

  Феод………………………………………………………………………………………………………………..

  Васал……………………………………………………………………………………………………………….

 19. Свържете събитието с историческата  личност и века.Напишете срещу събитието цифрата

      Събитие                                                                     личност

    А) Битката при р. Ахелой                                   1.златаря Георги,XVIв.

   Б) Най-голямото селско въстание                     2.цар Симеон,Xв.

   В) Карпошево въстание                                      3.Ивайло,XIIIв.

   Г) български мъченик загинал                         4.Карпош,XVIIв.

  за християнскат вяра

 20. Разгледайте изображението и отговорете на следните въпроси:

  А) Назовете картината………………………………………………………………………..

  Б) Коя е централната фигура и как е изобразена?………………………………………………………………………………………………………..

  В) Какъв момент от живота на владетеля е изобразен?…………………………………………………………………………………………………………..

  Г) Кое е най-голямото постижение на“ Златния век“?…………………………………………………………………………………………………………………….

Скала

0 – 7 т. –  Слаб 2

8 – 12 т. – Среден 3

13 – 20 т. – Добър 4

21 – 27 т. – Много добър 5

28 – 32 т. – Отличен

Тест за османско владичество

27.05.2020г

 1. Кога България паднала окончателно под османска власт ?

а)1393г                  б)1396г                 в)1453г                             г) 1408г

2.С каква власт разполага султанът?

а) велик архитект б) върховен и неограничен владетел в) върховен жрец г) пръв везир

3.Как били наричани българите в империята?

а) неверници        б) поганци        в) рая       г) езичници

4. Кое е първото въстание на българите срещу османските турци ?

а) Чипровското б) Карпошево в) на Константин и Фружин г) Първото търновско

5.Разгромът на османските турци при Виена е повод за избухване на въстанието през 1686 г  с център:

а) Търново        б) Чипровци        в) Скопие       г) Видин

6. Кой български владетел описва текстът?

« След смъртта на баща си той наследил

престола в Търновското царство. Бил принуден да признае зависимостта си от султан Мурад

Няколко години упорито се сражавал срещу османците около София. След превземането на Търново

се укрепил в Никопол, но през 1395г. бил пленен и убит по заповед на султан Баязид.»

а) цар Иван Александър

б) цар Иван Шишман

в) цар Иван Срацимир

г) деспот Добротица

7. Кога е завладяно Видинското царство ?

а) 1331г.  б) 1371г   в) 1393г.  г) 1396г.

8. Кой манастир е главният духовен и книжовен център за

българите през XVIв.?

а)Бачковският

б)Хилендарският

в)Рилският

г)Троянският

9.Изяснете понятията:

а) хайдути…………………………………………………………………………………………..

б) фолклор………………………………………………………………………………………………..

10.Кое от посочените въстания не е  станало през XVI век?

а) Карпошево  б) Чипровското в) Първото търновско г) Второто търновско

11. На кои континенти  се простира Османската империя ?

а) на територията на Европа

б) на територията на Европа, Азия, Африка

в)  на територията на  Европа и Азия

г) територията само в Азия

12.Какво движение е хайдутството?

а) съпротивително движение срещу османската власт , но има временен характер

б) съпротивително движение на българите католици срещу османската власт

в) най-трайното съпротивително движение   на българите срещу османското владичество

г) движение на мюсюлмански първенци за реформи в империята

13. Кои са Георги Нови Софийски и Никола Нови Софийски ?

а) български хайдути

б) български книжовници

в) български мъченици за християнската вяра

г) български духовници

14 Кое помогнало на българите да се съхранят като народ по време на робството?

а) християнската вяра;

б) емигрират в други държави;

в) приемат исляма;

г) заменят православието с католицизма.

15. Кое понятие  отговаря на определението – ,,военен корпус от пехотинци,набирани от християнски семейства“?

а) спахии    б) кадии    в) везири   г) еничари

16.Кое събитие е описано в текста?

…На 10 ноември 1444г.кръстоносните войски са победени  от турските войски  на султан Мурад II. Полският крал е убит  в битката….

а) въстанието на Константин и Фружин

б) Чипровското въстание

в) Битката при Варна г) Карпошевото  въстание

Православието-опора на българите

ЗА 20.05.2020г.

План

1.Съдбата на Търновската патриаршия след завладяването на България.

2.Съдбата на българските църкви и манастири през XV-XVII век.

а) църквите –разрушени или превърнати в джамии

б) манастирите-оставта по- незасегнати, тъй като са в страни от завоевателя

-Рилския манастир

-Бачковския манастир

-Софийската Света гора

3.Ислямизация на българите

    а) мъченици на християнската вяра-златарят Георги(1515г), друг Георги(1530)г.,обущарят Никола(1555)г.

   б) насилствени помюсюлманчвания в Родопите-описани от Методи Драгинов

4.Опори на българите-семейството,християнската  религия, българските общини,

хайдутите

След като прочетете и научите урока отговорете писмено в тетрдките и изпратете на лично съобщение:

Посочете примери за  български светци новомъченици за християнската вяра.

Прочетете историческия документ след урока на стр.117 и отговорете писмено на следните въпроси:

Как турците налагат вярата си над християните?

Какви наказания се предвиждат за отказ от приемане на новата вяра?

Ученици, важно е да отговаряте и да изпращате отговорите, за да преценя какви оценки да поставя!!!