Архив на категория: 12 клас

Антидопингови регулации в спорта

Тема 12  

 11.05./ 15.05.2020г.

  1. Субстанции и методи, забранени по всяко време.

 А) забранени субстанции:

     – анаболни агенти;

     – хормони и сродни субстанции;

     – бета – 2 – агонисти;

     – вещества с антиестрогенна активност;

     – диуретици и други маскиращи вещества;

 Б) забранени методи:

     – средства подобряващи кислородния трансфер;

     – химични и физични манипулации на урината;

     – генен допинг;

      2. Вещества и методи, забранени по време на състезания.

            А) стимуланти ( остър допинг );

            Б) наркотични аналгетици;

            В) канабиноиди;

            Г) глюкокортикоиди;

       3. Субстанции, забранени в някои спортове.

            А) алкохол;

            Б) бета – блокери;

        4. Специфични субстанции.

        5. Препоръки при необходимост от употреба на медикаменти с лечебна цел.

        6. Антидопингов контрол.

           А) планов (по време на състезания);

           Б) внезапен (извън състезанията);

           В) с кратко предизвестие;

Възстановителен масаж

Тема 13 

1. Задачи на възстановителния масаж.

    А) да се повлияе кислородната недостатъчност;

    Б) да се намали нервно – мускулното напрежение и да се подобри функцията на свързочно – ставния апарат;

    В) да се ускори кръво – и лимфообръщението и отделянето на отпадните продукти от обмяната;

    Г) да се премахне евентуалната болка;

    Д) да се възстанови и повиши работоспособността;

    Е) да се подобри психо – емоционалното състояние на спортиста;

          2. Физиологично въздействие на масажа;

          3. Методика на възстановителния масаж.

              А) в зависимост от характера на натоварването;

              Б) време на провеждане след натоварването;

              В) използвани масажни похвати;

          4. Видове възстановителен масаж.

              А) масаж в почивките между натоварванията;

              Б) междуетапен масаж в отделните дни на състезанието;

              В) масаж след състезание;

Годишен преговор

15.05.2020 г.

ТЕСТ

Име : ……………………………………………………………………………………………………  клас : ………………..

  1. Функциите на физическата култура се разглеждат в две големи групи . Кои са те :

…………………………………………………………………………………….                 2 т.

2. Кои от изброените функции не се отнасят  за  специфичните функции на физическата култура  :                                                                            1 т.                                                                                                       

а) нормативни функции;

б) спортни функции;

в) специфични приложни функции;

г) оздравително – рехабилитационни;

 3. Базовата физическа култура я подразделяме на :                           2 т.

  ………………………………………………………………………………………………………

4. Фоновата физическа култура се подразделя на хигиенна и ……………………………………………………………………………………………          1 т.

5. Чрез коя разновидност на физическата култура се постигат дейности , които съдействат за лечение на заболявания и възстановяване на функциите на организма , нарушени или загубени вследствие на заболявания, травми и други причини? …………………………………………………………………………………………               3 т.

6. Естетически, нормативни и информативни функции на физическата култура са част от:                                                                                                                       1 т.

а) специфичните функции;

б) общите функции;                                                                                            

       7.  Физическото възпитание е педагогически процес , който цели :                4 т.

              …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………         

8.       Преодоляването на трудности, постоянство , инициативност , чувство за отговорност , другарство и взаимопомощ се решават чрез  ………………………………………………задачи.                                                                      2 т.

9.       ………………………………………………  задачи са насочени да съдействат за всестранно физическо развитие, за повишаване функционалните възможности на жизнено важните системи и стабилизиране на приспособителните и защитни функции на организма .                                                                                                          2 т.

10.     При многократните изпълнения на физическите упражнения се влияе в различна степен върху двигателните качества , а от своя страна оказва формиращ и трениращ ефект. Чрез кои задачи се постига този ефект ? ……………………………………………………………………………………………          2 т.

Точки : ………………                                                                           Оценка : ………..

Самостоятелна работа на учениците в процеса на обучение.

12.05 и 14.05 2020 г

Тема на урока: Самостоятелна работа на учениците в процеса на обучение.Същност.Видове.ефективност

  1. Същност на самостоятелната работа-необходимостта от активна самостоятелна работа в процеса на обучение е била осъзната и изтъкната от дидактиката още от самото начало на нейното възникване.

2. Познавателна дейност на ученика-се характеризира с внимателно запомняне, изслушване и възпроизвеждане на определена информация

3. Взаимовръзка между самостоятелната работа на учениците  в клас и домашната самостоятелна работа

4. Дидактически и психологически изисквания за ефективност за самостоятелна работа на учениците

а/ необходимост от перспективно тематично разпределение на самостоятелната работа„

б/ задачи с висока и ниска степен на трудност

в/ изследвания с цел да се установи влиянието , на което оказват върху качеството на усвоените знания
5. Самостоятелна работа на учениците и ръководна роля на учителя