Архив на категория: 11 клас

Възраждане

за 27.03.2020г.
1. Кой период наричаме Българско възраждане?
а) времето на османското владичество в българските земи;
б) епоха на съзряване, подготовка и осъществяване на българската национална революция;
в) период от епохата на феодализма;
г) исторически период ,обхващащ първите столетия на османското владичество.
2 .Кое от понятията отразява промените в селското стопанство на българите през Възраждането?
а) чифик;
б) еснаф;
в) манифактура;
г) панаир.
3. Коя е новата социална прослойка в българското общество, която се появява в резултат на промените в икономиката и „отварянето“ на империята?
а) земеделците;
б) скотовъдците;
в) занаятчиите;
г) буржоазията.
4.Коя година Паисий Хилендарски завършва „История славянобългарска“?
а)1678г. б) 1672г. в) 1762г. г) 1782г.
5.Кое оказва отрицателно въздействие върху българите през Възраждането?
а)нарастващите търговски контакти с европейските държави;
б) чуждата османска политическа власт;
в)културните контакти и нововъведения в ежедневието;
г) изпращането на българи да да завършат образованието си в Европа.
6. Кой от възрожденците ни, свързан с българското светско образование, е на снимката?

а) д-р Петър Берон;
б) Васил Априлов;
в) Софроний Врачански;
г) Найден Геров.
7. Кой от възрожденците е един от ръководителите на движението за независима българска църква?
а) Неофит Бозвели;
б) Захарий Зограф;
в) Добри Желязков;.
г) Филип Тотю.
8. Българската екзархия е:
а) сдружение на българските търговци в Цариград
б) название на независимата българска църква, учредена със султански ферман
в) религиозна организация на българските емигранти в Букурещ
г) административна организация на българите в рамките на Цариградската патриаршия
9. През коя година и къде е открито първото българско взаимно училище?
а) Копривщица, 1834г;
б) Габрово, 1835г.;
в) Болград, 1856г;
г) Русе, 1860г.
10. За коя историческа личност се отнася мисълта: „Мечом са българи своя свобода изгубили,мечом пак трябва да я добият!“
а) Васил Левски;
б) Хаджи Димитър;
в) Любен Каравелов;
г) Георги Раковски.
11. Кой създава първите планове за национално освобождение на българите ?
а) Георги Раковски ;
б) Васил Левски;
в) Любен Каравелов;
г) Христо Ботев.
12. По какъв начин според Васил Левски ще се освободи България?
а) въстанието ще избухне след навлизането на въоръжени чети от Румъния;
б) освобождението ще се постигне чрез Русия;
в) организирането на въстание изисква продължителна подготовка сред българското населени и създаване на таини комитети;
г) освобождението ще се постигне чрез Великите сили.
13. За коя историческа личност се отнася текстът?
Той е роден в град Копривщица. Издава в. „Свобода“ и в. „Независимост“. Ръководи Българския революционен централен комитет в Букурещ.
а) Васил Левски
б) Георги Раковски
в) Любен Каравелов
г) Георги Мамарчев
14.Кое събитие е описано в текста?
Организирано е от апостоли, които изработват план за действие и създават революционни окръзи. Участниците проявяват героизъм и саможертва, които стават известни в Европа. Великите сили се заемат с решаването на българския въпрос.
а) Нишкото въстание
б) Априлското въстание
в) Велчовата завера
г) Старозагорското въстание
15.От къде е следният текст:
„Цел-с една обща революция да се направи коренно преобразование на сегашната държавна деспотско тиранска система и да се замени с демократска република …“
а) от устава на БРЦК ,изработен от Л. Каравелов;
б) от устава на ВРО ,изработен отВ.Левски;
в) от устава на БТЦК,изработен от Иван Касабов;
г) от Плана за освобождение на Раковски,изработен през 1862г.
16. Кой от официалните празници след Освобождението е отбелязван още през Възраждането?
а) Ден на храбростта
б) Ден на Българската армия
в) Ден на св.св. Кирил и Методий
г) Ден на Освобождението
17. Обяснете съдържанието на следните понятия:
а) българско опълчение ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
б) светско образование …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
18. За всяко понятие посочете конкретен пример от българската история, който съответства на неговото съдържание.
а) взаимно училище ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
б) периодичен печат …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
в) четническо движение ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
г) въстание……………………………………………………………………………………………………………..
19. Срещу определенията напишете понятията ,които им съответстват:
а) ръководител на на революционен окръг по време на Априлското въстание (1876)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
б) национална общност…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

    Българско  възраждане

Преговор и обобщение 

Поготовка за контролна

Преговорен план -II част:

               Българско  възраждане

( преговор и обобщение)

  1. Основни етапи в Българското националноосвободително движение:

А) неорганизирана ( стихийна)  – до Кримската война

Въпрос: В какво се изразява?

Защо е неуспешна?

Б) организирана-след Кримската война

Въпрос: Кой е патриархът на организираната борба за освобождение?

-Раковски

-Левски

-Каравелов

-Ботев

2.Априлско въстание  1876г –резултати,причини за неуспеха,значение

  1. Руско-турската освободителна война – 3.03.1878г.

А) Сан-Стефански мирен договор;

Б) Берлински конгрес.

Задачи:

Да се преговорят уроците на стр.127;144;154;158;162;167.

Същност , роля и значение на методите за проверка и оценка в учебната работа по физическо възпитание.

25.03.2020 г.

  1. Обект за проверка и оценка във физическото възпитание .

а) техника на изпълнение на физическите упражнения ;

б) количествен резултат от изпълнение на физическите упражнения ;

в) знания , свързани с физическите упражнения ;

г) умения , да се прилагат изучените физически упражнения ;

  1. Роля и значение на методите за проверка и оценка .

а) контролно изпълнение ;

б) измерване на физическа дееспособност ;

в) изпълнение на различни нормативи ;

г) устно препитване ;

Задачи за урока :

  1. Кои от методите  ще използвате , за да получите информация за теоретичните знания на учениците ?
  2. Направете примерен тест  за изпитване .

Указания : Напишете плана в тетрадките и го разработете , както го правим в клас ! На първа задача  отговорете с няколко изречения . На втора задача направете примерен тест за изпитване , като може да включите материал от досега изученото. Желателно е теста да включва въпроси  ( 15 – 20 ) от няколко урока ( 3 – 5 ). Въпросите  да бъдат само със затворен отговор .

Пример :

  1. Основните видове уроци по ФВС според тяхната насоченост са :

А) по вид спорт ;

Б) затвърдяване и усъвършенстване ;

В) за обща физическа подготовка ;

Априлско въстание

25.03.2020г.

Учебна подготовка върху уроците:

Априлско въстание-стр. – стр.162

Руско –Турска освободителна война (1877г. – 1878г.) и възкресението на Българската държава. – стр.167

Задачи:

Подготовка за контролна на тема: Българско Възраждане

Решете теста на стр.174.

  1. Намерете в интернет допълнителна информация за водачите на Априлското въстание ( Георги Бенковски, Тодор Каблешков,Захари Стоянов ) и представете кратки съобщения в тетрадките по история.

2. Прочетете историческия извор на стр.167. Какви сведения дава Наиден Геров?

3. Прочетете историческия извор на стр. 173. Какъв призив отправят ръководителите  на БЦБО към българския народ?

                            Българско  възраждане

                             (преговор-първа част)

1.Същност. Граници и значение на Българското възраждане.

А) икономически промени;

Б) народност и нация

  1. „История славянобългарска“ и нейното значение( цел, средства,основни идеи,извод,значение)

3. Движение за за новобългарска просвета и култура-необходимост, дейци.

4. Църковна борба-резултати, причини,етапи, ъководители, участници.