Архив на категория: 7 клас

Модернизация на българското общество

За 27.03. 2020г

Тема: Модернизация на българското общество-учебна подготовка

Задачи:

1.Да се изпълнят задачи 3 и 4 от Учебната тетрадка на стр.50и 51.

2.Много добре разгледайте всички изображения от учебника(стр.122-125) и  от учебната тетрадка (стр.50-51).

3.Посочете какви промени са настъпили в столицата за две десетилетия?-представете ги писмено в тетрадките.

4.Потърсете в учебника и учебната тетрадка снимки ,които показват промени и ги представете писмено.

 1. Прочетете допълнителната рубрика: Свидетелство от епохата .

Проблемен въпрос:

Има ли според вас особености на българския бит от началото на XXв.,запазени до наши дни?

Обособени части в простото изречение

26.03.2020 г. (четвъртък) – Тема на урока: Обособени части в простото изречение

Припомнете си  – каква е същността на обособените части; какво съдържат и какво не съдържат; как се отделят пунктуационно и на какви въпроси отговарят (в часовете по учебна подготовка говорихме за обособените части)! Помогнете си с текстовете на жълтия фон в учебника по български език на стр. 75.

ТЕСТ  ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 7. включително.

Щом прекрачиха широкия каменен праг, четиримата хобити спряха

и запримигваха. Намираха се в дълга стая, сгряна от лампи, закачени по

гредите на ниския таван. Високи жълти свещи горяха на масата от тъмно

полирано дърво.

В дъното на стаята, с лице към входа, седеше жена. Дълга руса коса се

къдреше по раменете ѝ, туниката ѝ бе зелена като млада тръстика, обсипа-

на със сребърните мъниста на росата. Златният ѝ пояс имаше формата на

плетеница от перуники, изпъстрени с небесносините очи на незабравки.

Край нозете ѝ, в широки съдове от кафява и зелена глина, плуваха бели

лилии, сякаш жената се бе възкачила на трон сред езеро.

Из „Властелинът на пръстените“, Джон Р. Толкин

 1. Текстът е:

А) научна статия В) част от роман

Б) информационна бележка Г) народна приказка

 1. За коя сфера на общуване е характерен даденият текст?

А) битовата Б) научната В) медийната Г) естетическата

 1. Какъв е видът на изречението?

Намираха се в дълга стая, сгряна от лампи, закачени по гредите на ниския

таван.

А) сложно съчинено без обособени части

Б) сложно съчинено с обособена част

В) просто с една обособена част

Г) просто с две обособени части

 1. Извадете причастията от първия абзац и определете вида им.

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. В кое изречение НЯМА обособена част?

А) Златният ѝ пояс имаше формата на плетеница от перуники, изпъстрени

с небесносините очи на незабравки.

Б) Дълга руса коса се къдреше по раменете ѝ, туниката ѝ бе зелена като

млада тръстика, обсипана със сребърните мъниста на росата.

В) Край нозете ѝ, в широки съдове от кафява и зелена глина, плуваха бели

лилии, сякаш жената се бе възкачила на трон сред езеро.

Г) Във всички изречения има обособени части.

Прочетете даденото изречение и изпълнете задачи 6. и 7.

Щом прекрачиха широкия каменен праг, четиримата хобити спряха и

запримигваха.

 1. Кое твърдение за изречението е вярно?

А) В изречението има еднородни определения.

Б) Изречението е сложно съчинено.

В) В изречението има съчинителен и подчинителен съюз.

Г) В изречението има обособена част.

 1. Преобразувайте подчертаното сказуемо в съставно глаголно.

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. В кое изречение е допусната грешка при употребата на обособена

част?

А) Придвижваше се уверено по пътя, карайки новото си колело.

Б) Разхождайки се спокойно в парка, внезапно задуха вятър.

В) Тя научи всичко за певеца, прочитайки автобиографията му.

Г) Дърветата създаваха приятно усещане, поклащайки леко клони.

 1. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) В полето се мяркаха работници, наведени над житните класове.

Б) Отваряйки вратата, веднага разбра какво се е случило.

В) Лозите, отрупани със сочни плодове, изкушаваха минувачите.

Г) Реката, преливаща от топящите се ледове бучеше силно.

 1. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Пролетното ухание свежо и чисто омайваше.

Б) Уверена и спокойна, тя спечели присъстващите.

В) Боряна, изпълнена с нови надежди се усмихваше.

Г) Излезе на двора огласян от жизнерадостен детски смях.

 1. Колко обособени части има в изречението?

Загледана в далечината, Стояна мечтаеше за живот, изпълнен с радост

и детски смях, а отминалите дни, навяващи тежки мисли, не напускаха

ума ѝ.

А) една Б) две В) три Г) четири

 1. Преобразувайте простите изречения в сложни, като запазите сми-

съла и се съобразите с пунктуационните правила.

А. Най-сетне изрече тайната, преживявайки непознати за нея емоции.

…………………………………………………………………………………………………………..

Б. На трапезата ги чакаше баница, приготвена от баба им.

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Определете вида на обособената част, употребена в изречението.

Осъзна какво трябва да направи, за да довърши изобретението си, строе-

но в продължение на три години.

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. В кое изречение е допусната правописна грешка?

А) Не разбирайки задачата, конструкторът допусна грешки.

Б) Прибраха се вкъщи, носейки не узрели плодове от съседния двор.

В) Седнала на верандата, Димана беше изненадана от децата си.

Г) Незагасналият огън едва осветяваше малката притихнала стая.

 1. Редактирайте текста, като отстраните допуснатите правописни,

пунктуационни и граматични грешки.

Дълго седя под охаещото ябалково дърво. Пред погледът му се испреч-

ваха жатвари натоварени със ярко златисти житни снопове. Прибираха се

по къщите изградени и от кал и от слама и от пръчки. Спяха около четири

пет часа ставаха преди изгревът на слънцето огряващо цялата месност и

отново потегляха към полето даващо им прехрана.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

СНЕЖНИЯТ ЧОВЕК И ВРАБЧЕТО

27.03.2020 г. (петък) – развитие на речта

 1. Припомнете си същността на трансформиращия преразказ (стр. 112 – 113 от учебника по български език).
 2. Изпълнете следната дидактическа задача: Прочетете текста и напишете подробен преразказ от името на врабчето.

СНЕЖНИЯТ ЧОВЕК И ВРАБЧЕТО

Светослав Минков

Имаше едно врабче, което чуруликаше от сутрин до вечер в

градината на една къща и беше много щастливо. Подскачаше то безгрижно

по клоните на големите стари дървета, пееше си весели песнички, а щом

огладнееше, слизаше на земята и скок-подскок, скок-подскок – отиваше при

курника и все намираше там по някое ечемичено зрънце. […]

Една нощзаваля сняг и цялата земя се покри с дебела снежна пелена. […]

На сутринта врабчето изскочи из своето скривалище под стряхата на

къщата и кацна върху стобора.

– У-у-у, че люта зима! – рече то и настръхна цяло от студ. […]

След малко в градината дойде едно хубаво момиченце с черни

очички и с румено личице.

– Бате ще ми направи снежен човек! – извика то и запляска весело с

ръце.

И наистина неговият брат затъркаля по земята една снежна топка,

която започна да става все по-голяма и по-голяма, докато най-сетне се

превърна в чуден снежен човек с дълга метла в ръка, с червен нос от морков

и с два въглена вместо очи. Цял ден малкото момиче скачаше около снежния

човек и му се радваше.

Ала ето че настъпи вечерта и къщата заспа дълбок сън. Само малкото

врабче стоеше будно, защото не беше яло от сутринта. Снегът бе засипал

ечемичените зрънца, а другаде храна не можеше да се намери. Когато ясният

месец изгря на небето, врабчето излезе изпод стряхата и кацна върху рамото

на снежния човек.

– Хей, приятелю, я се махай оттук, че ако дигна метлата, знаеш ли! –

извика снежният човек и черните въглени на лицето му светнаха също като

човешки очи.

–Ти не можеш да вдигнеш метлата, защото не си истински човек –

изцвъртя гладната птичка. – Аз видях, когато те направиха от сняг. Недей ми

се сърди, моля ти се! Аз няма да ти сторя никакво зло. Ще постоя малко на

рамото ти и пак ще хвръкна. Дойдох само да ти се оплача, че днес не съм

клъвнало нито трохичка, а на кокошките дадоха цяла паница с царевична

каша.

Сърцето на снежния човек се сви от болка. Той съжали бедната

птичка, която трепереше от студ на рамото му, изкашля се тихо и рече:

– Знаеш ли що? Я вземи, че си клъвни от носа ми, той е от морков.

Все ще се заситиш малко. Само внимавай да не ми изядеш целия нос.

–Колко си добър! – изчурулика радостно гладната птичка и скочи

върху дръжката на метлата. Протегна мъничката си главица и закълва

лакомо вкусния морков.

– Ех, да знаеш колко е хубаво в небесните висини! – рече замислено

снежният човек. – Всички тия снежинки, от които съм направен сега, бяха

малки дъждовни капчици. Когато се отрониха от облаците, те блестяха като

елмазени зрънца, но после дъждовните капчици замръзнаха, залепваха се

една о друга и се превръщаха в големи снежни парцали…

„Колко сладък морков!” – мислеше си врабчето, без да слуша какво

му говори снежният човек. То беше изяло вече върха на носа му и

продължаваше да кълве нататък, когато изведнъж го сепна писклив глас:

–Ей-ей, какво правиш? Стига ти толкова! Ще ме оставиш без нос!

И малкото врабче престана да яде, целуна снежния човек по челото и

кацна отново на рамото му.

– Благодаря ти много! – каза то. – Ако не беше ти, щях да умра от

глад.

– Хайде върви да спиш! – рече снежният човек.

– Лека нощ! – извика врабчето и отлетя под стряхата.

Така малката сива птичка и снежният човек станаха приятели. Всяка

вечер врабчето кацваше на дръжката на метлата. Неговият снежен приятел

му разказваше за чудния живот в небесните висини, а то кълвеше сладкия

морков и си мислеше, че и животът на земята не ще бъде лош, ако не е

толкова студено.

Разбира се, всяко нещо си има край. Затова и морковът най-сетне се

свърши, а снежният човек остана без нос. Ала братът на малкото момиче

забоде в лицето му нов морков, още по-голям и по-сладък от първия.

После – трети, четвърти, пети, шести. Врабчето ядеше и не се

шегуваше.

Минаха много дни. Една сутрин слънцето блесна на небето и снегът

започна да се топи под горещите му лъчи. Метлата падна от ръцете на

снежния човек, сетне паднаха и самите му ръце, търкулна се и главата му с

двата въглена и с късчето морков, което беше неговият последен, десети нос.

Земята просмука разтопения сняг, а от снежния човек не остана нищо.

Само там, където се стопи неговото бяло добро сърце, цъфнаха

веднага три чудни малки кокичета.__

Модернизация на българското общество (1878-1944).

26.03. 2020г.

Тема№ 23: Модернизация на българското общество (1878-1944).- стр.122

План на урока:

 1. Населението на България – увеличава се.

2. Обликът на градовете и селата.

А) селата-80% от населението на България;

Б) модернизиране на градовете.

-330 селища с електричвство;

-първият трамвай от 1901г.;

-широки улици;

-градини;

-водопроводи,канализация;

-европейски мебели.

 1. Делници и празници.

А) нови:

-Освобождението-3.03. 1878г;

-Ден на храбростта-6.05.;

-Ден на СВ.СВ. Кирил и Методий.

Б) семейни

-Бъдни вечер;

-Рожденни дни.

Задачи:

1.Опишете различията между сватбеното тържество на село и в града, като използвате изображения 15,16.-стр.125 от учебника

 1. Опишете как се променят градовете и селата в България.-представете го в тетрадките

3.Защо все повече хора се насочват към градовете?

4.Учебна тетрадка –стр. 50-зад,1,2