Архив на категория: ТМСТ

Етапен контрол

Тема: Етапен контрол

Предетни области:

  • измерване
  • оценяване
  • опимизиране
  • Етапен контрол – носи информаци за трайния ефект от тренировъчните натоварвания, т.е.за тренираността и спортната форма. Той има комплексен характер. Извършва се с помощТа на спортнопедагогически, медикобиологически и психологически методика, тестове и показатели в теренни и лабораторни условия.

Например, провеждане на тестиране в края на общоподготвителния етап на подготвителния период, чрез което се поучава информация за общата и специална работоспосбност на състезателя.

Системата за контрол в спорта обхваща три предметни области – измерване, оценяване и оптимизиране.

  • Подсистема имерване. Нейната основна функция да събира информация за моментното състояние на основните фактори на спортното постижение.

Измерването е процес, при който по опитен път с помоща на технически средства на изследваните признаци сила, издръжливост, бързина и др. се намира някаква цифрова стойност. Например, измерването на силата чрез динамометър, гъвкавостта с ъгломер, височината на отскока в сантиметри.

  • Подсистема оценяване. По своята същност оценката е уницифирана мяра за постижението на спортиста или отбора в някаква конкратна дейност. Обикновено оценяването се извършва в два етапа – в началото показаните резултати въз основа на скали за оценка се превръщат в цифри, а след това – чрез сравняване на тези цифри с предварително установени норми /еталони/ се опрделя окончателната оценка.
  • Подсистема опимизаране. Основаната и функция е да осигури предпоставки за вземането на оптимални / максимално ефективни/ стратегически решения за постоянно актуализиране на тренировъчните натоварвания върху факторита на спортните постижения.