Архив на категория: ТМСП

CРЕДСТВА, МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА

07.04.2020г

Основни понятия в темата:

♦Средства на подготовката

♦Методи на подготовката

♦Принципи на подготовката

Основни знания:

 1. За основните средства на спортната подготовка.
 2. За методите на спортната подготовка.
 3. За основните принципи на спортната подготовка.

Съдържание на темата:

 1. Средства на спортната подготовка. Видове и характеристика

Средствата на спортната подготовка са педогогически отработени, целенасочени двигателни действия. В зависимост от своята динамична и кинематична характеристика по отношение на конкретната двигателна дейност, физическите упражнения могат да се обособят в три главни групи:

Състезателни

специалноподготвителни

общоразвиващи упражнения.

 1. Методи на спортната подготовка:

В зависимост от целта и задачите на подготовката, в практическата дейност се използват голям брой методи, които засягат различни страни на спортната подготовка (физическа, техническа, тактическа, психологическа). Методите на спортната тренировка могат да се отнесат към три основни групи

■ методи за реализиране на тренировъчните натоварвания, предимно за усъвършенстване на функционалните възможности на спортиста

■ методи за усъвършенстване на двигателните функции, т. е. за обучение и формиране  на съответните знания, умения и навици;

■ методи за организация и управление на тренировъчните занимания, с оглед повишаване на тяхната ефективност

 1. Принципи на спортната подготовка

Принципите могат да бъдат обединени в две основни групи:

-общи

– специфични.

Задача  за  самостоятелна работа:

Анализирайте принципите на спортната тренировка!

СИСТЕМА ЗА СПОРТНА ПОДГОТОВКА

  31.03.2020

I.Основни параметри по темата:

Водещият световен опит от проведените олимпийски игри в периода 1988 – 2012 г., убедително доказва, че високи и стабилни позиции в големия спорт са възможни само в рамките на една модерна система за физическо възпитание и спорт.

Основни понятия:

♦Система

♦Системен подход

♦Генотипни фактори

♦Фенотипни фактори

♦Управленчески фактори

♦Материално-технически фактори

II.Основни знания:

 1. За същността на системния подход.
 2. За основните структури на системата на спортна подготовка.
 3. За същността на генотипните фактори.
 4. За същността на фенотипните фактори.
 5. За същността на управленческите и материално-техничесите фактори.

Съдържание на темата:

I.Системен  подход

В своето съдържание системният подход включва два основни аспекта: исторически и структурно-функционален

 1. Съвременна системи за спортна подготовка

1.Характеристика. Основни структури

 1. Генотипни (наследствени) фактори
 2. Фенотипни фактори

III.В зависимост от предметната същност на спорта, като състезателна дейност, която изисква максимално разкриване и изява на човешките възможности различаваме две основни категории състезания:

1.Институционални спортни състезания (с международен социален и юридически статут)  – утвърдени с консенсус от официалните международни институти (МОК, МСФ, НОК и др.)

 1. Спортни състезания с ограничен статут по отношение на техния обхват, социална значимост и юридически правомощия. Те изпълняват частна (вторична) функция
 2. В зависимост от тяхното значение и място в системата на спортната подготовка различаваме:

1 Подготвителни състезания (въвеждащи) – като неразделна част от тренировъчния процес за повишаване на специалната подготовка и на състезателния опит.

 1. Контролни състезания – за оценка и контрол на различните страни на спортната подготовка. Те заемат важно място в специално подготвителните етапи и цикли, и са част от общата стратегия за успешна реализация на спортния календар.

3.Моделни състезания – за възпроизвеждане на условията (климатични, височинни и часови) и евентуалните противници за предстоящите основни състезания. Те частично или пълно възпроизвеждат основните (главните) състезания.

4.Селективни (подборни) състезания. Те могат да бъдат два вида: а) за формиране на разширените състави на националните отбори; б) за формиране на представителните национални отбори за участие в основни (главни) състезания.

5.Основни (главни) състезания, които заемат централно място в спортния календар и определят главните насоки на подготовката за дадения състезателен цикъл

В зависимост от териториалния обхват на участниците състезанията се подразделят:  Локални – спортни клубове, училища, предприятия и др.  Регионални – общински, околийски, областни и др.  Национални – за цялата страна.  Международни