Архив на категория: ТМФВ

Специфика в процеса на обучение по физическо възпитание на деца и ученици със СОП

03.06.  и  10.06.2020г.

  1. Въведение в дефектологията.

А) олигофренопедагогика;

Б) сурдопедагогика;

В) логопедия;

Г) тифлопедагогика;

 2.   Особености в дейността и развитието на учащите се със СОП.

         А) при деца с умствена недостатъчност;

         Б) при глухонеми деца;

         В) при деца с говорни недостатъци;

         Г) при деца с увредено зрение и слепота;

 3.   Специфични задачи и черти на учебния процес по физическо възпитание при ученици със СОП.

Физическата подготовка на учениците през отделните възрастови периоди

27.05.2020 г.

1.       Физическа подготовка на ученици от предучилищна възраст.

2.       Физическата подготовка в начален етап на обучение ( 1 – 4 клас ).

3.       Физическа подготовка в прогимназиален  етап на обучение ( 5 – 7 клас ).

4.       Физическа подготовка в гимназиален етап на обучение ( 8 – 12 клас ).

Методика на физическото възпитание в основните звена на системата за физическо възпитание

20.05.2020 г.

  1. Форми на физическото възпитание в детската градина.

А) ежедневни – утринна гимнастика, подвижни игри, самостоятелни занимания с физически упражнения;

Б) седмични –  занимания по вид спорт;

В) периодични – разходки, екскурзии, физкултурни празници;

      2. Задачи на физическото възпитание  в детската градина.

          А) образователни задачи:

           – разучаване, затвърдяване  и усъвършенстване на основните движения –  ходене, бягане, скачане и хвърляне;

           – знания за ползата от физическите упражнения и игрите, правилознание;

           – хигиенни изисквания при изпълнение на физическите упражнения;

          Б) възпитателни задачи:

           – изграждане на правилна представа за телесна стойка, темп, ритъм и дишане;

           – занятията по физическо възпитание и други видове дейности в детската градина;

           – междупредметни връзки;

          В) оздравителни задачи:

           – правилно функционално натоварване на децата;

           – формиране на правилна телесна стойка, с цел превенция на гръбначни изкривявания;

           – подобряване дейността на вегетативната нервна система;

           – закаляване на детския организъм;

Методика на физическото възпитание в основните звена на системата за физическо възпитание

        

/ 29.04./ 13.05.2020 г. /

  1. Особености в развитието на децата в ранно детство и предучилищна възраст.

А) 0 до 4 месеца;

Б) 5 – 9 месеца;

В) 9 – 12 месеца;

Г) 2 – 3 години;

Д) 4 – 7 години;

      2. Задачи на физическото възпитание на децата от предучилищна възраст.

          А) основни задачи:

           – овладяване и усъвършенстване на естествено – приложните движения – ходене, бягане, скачане и хвърляне;

          Б) допълнителни задачи:

           – подобряване техниката на изпълнение на упражненията; развиване на двигателни качества; подобряване на координационните способности;

      3. Методически изисквания към обучението по физическо възпитание на децата от предучилищна възраст.

          А) правилна ориентация в обстановката;

          Б) методи за онагледяване;

          В) достъпни словесни методи;

          Г) повторен метод с правилно натоварване;

          Д) индивидуална работа;

    

         

Основни методи за интензификация на учебната работа по физическо възпитание

Теми 45 и 46     08.04. – 22.04.2020 г

  1. Теоретични основи на проблема .
  2. Проблемно обучение по физическо възпитание .

А) създаване на познавателна потребност у учениците:

– активна познавателна интелектуална дейност на ученика ;

– минимални усвоени знания и двигателен опит ;

– усвоени методи на мисловна дейност ;

Б) преднамерена дейност на учителя :

– сблъскване на учениците с жизнените факти , които изискват теоретични обяснения ;

– създаване на ситуация , чрез организиране на практическа работа ;

– подготовка на учениците да анализират явленията ;

– формиране на хипотези и организиране на изследване ;

– подготовка на учениците за съпоставяне и противопоставяне ;

– активизиране на мисловните процеси у учениците ;

  1. Програмирано обучение .

А) принципи на програмираното обучение ;

Б) етапи на програмиране ;

  1. Интелектуализацията – предпоставка за ефективно обучение по физическо  възпитание .

А) интелектуалната изява на човека в неговата практическа дейност ;

Б) въвеждането на машини , изпълняващи интелектуални функции ;

  1. Индивидуализация и диференциация в учебния процес по физическо възпитание .